Parasta mahdollista

Parasta mahdollista

Into­hi­mo tiimis­sä tekemiseen ja työn tulok­si­in tuot­taa paras­ta mah­dol­lista. Vuo­den 2020 aikana on siihen taas kaikil­la mah­dol­lisu­us. On inspiroivaa, että tämä mah­dol­lisu­us on jokaisel­la. Kyse on siitä, että into­hi­mo saa syt­tyä tai että se...
Muutos ja tunteet

Muutos ja tunteet

Muu­tok­si­in suos­tu­mi­nen ja muut­tumi­nen tun­tu­vat ole­van ihmisille vaikei­ta asioi­ta. Muu­tok­set hor­jut­ta­vat hallinnan­tun­net­ta ja tas­apain­oa. Ne pelot­ta­vat, usein myös ärsyt­tävät. Jatku­vat muu­tok­set väsyt­tävät. Ärsy­tys ja väsymys nou­se­vat...
Haluatko johtaa luottamusta?

Haluatko johtaa luottamusta?

Johtamisen kir­jal­lisu­udessa esi­in­tyy ryh­mässä tapah­tu­va ilmiö, joka val­lit­see ihmis­ten välisessä vuorovaiku­tuk­ses­sa ja suhteis­sa. Tämän ilmiön myön­teis­inä seu­rauksi­na ihmis­ten toim­inta tehos­tuu ja vuorovaiku­tus para­nee. Tätä on...
Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikku­na perus­tuu Yhdys­val­lois­sa 1950-luvul­la luo­tu­un malli­in, joka käsit­telee yksilön vuorovaiku­tuk­seen liit­tyviä tek­i­jöitä neliru­u­tuisen mallin, ikku­nan, avul­la. Kyseisiä ruu­tu­ja voidaan käyt­tää kuvaa­maan, mitä ihmi­nen itses­tään tietää...