Me

Joukko lämpim­iä, ihmis­läheisiä, rautaisia ammat­ti­laisia palveluk­ses­sasi. Ota yhteyttä!

Huip­puy­hteisöt Oy on erikois­tunut hyv­in­voin­tia tuot­tavien koulu­tusten ja val­men­nusten järjestämiseen. 

Olemme koulut­ta­neet ja val­men­ta­neet tuhan­sia Yhteisöhoidon osaa­jia, yhteisöjä yhteisöl­liseen toim­inta­malli­in sekä vuorovaiku­tusalan
ammat­ti­laisia vuosien var­rel­la. Val­men­nuk­semme perus­tu­vat koke­muk­sel­lisu­u­teen, pros­es­sei­hin, ammat­ti­taitoon, tasaver­taiseen
kohtaamiseen ja asi­akaslähtöisyy­teen. Ammat­ti­laisverkos­tomme on monipuo­li­nen ja näin teil­lä on mah­dol­lisu­us löytää juuri oikeat
ihmiset tei­dän tarpeisi­inne. Suun­nit­telemme koulu­tuk­sen tei­dän kanssanne yhdessä.

 Huip­puy­hteisöt Oy:n palvelui­ta ovat valmis­tavien koulu­tusten lisäk­si esimi­esten ja yhteisö­jen coachaus ja työno­h­jaus, johtamisen ja
yhteisöl­lisen toim­inta­mallin kehit­tämi­nen, pien­imuo­toiset tutkimuk­set yhteisö­jen toimin­nan kehit­tämisessä ja kir­jal­lisu­u­den
tuot­ta­mi­nen.

Reetta Kekkonen

reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

“Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

Saija Mänttäri
saija.manttari@huippuyhteisot.fi

Sosiono­mi, Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti, Sek­suaalit­er­apeut­ti,
Koulut­ta­ja, Huip­puy­hteisöt Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja ja Hal­li­tuk­sen jäsen

“Olen läs­nä juuri koulutet­tavia tai ohjat­tavia varten.”

Jouni Salminen
toimisto@huippuyhteisot.fi

Lakimies, Suomen työaikalain asiantun­ti­ja, Työe­htosopimuk­set ja yri­tys­ten lakiasiat

Marjaana Ylönen

toimisto@huippuyhteisot.fi

Sairaan­hoita­ja, Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja ja –koulut­ta­ja

“Olen rauhalli­nen, luotet­ta­va ja kokenut.”

Anu Kaasalainen

anu.kaasalainen@huippuyhteisot.fi

FM, Trade­no­mi, Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Hal­li­tuk­sen jäsen

“Paras­ta ehdot­tomasti on se, että pääsee tutus­tu­maan uusi­in ihmisi­in ja vaikut­ta­maan hei­dän kehittymiseensä.”

Tarja Humala
toimisto@huippuyhteisot.fi

Työy­hteisöso­vit­teli­ja, PH, Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja
ja –koulut­ta­ja, Yhteisöcoach®

“Olen saanut ilok­seni kuul­la ole­vani läs­näol­e­va ja mukaansatem­paa­va innostaja.”

Johan Vartiainen

johan.vartiainen@huippuyhteisot.fi

SH (AMK), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja ja –koulut­ta­ja, YAMK joht­a­mi­nen (koul),
Hal­li­tuk­sen jäsen

“Kiitol­lisen asi­akkaan lisäk­si paras­ta on prosessinomaisuus.”

Asko Itkonen
toimisto@huippuyhteisot.fi

Psykolo­gi (PsM), Työter­veysp­sykolo­gi, Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), EMDR terapeutti

“Luotan työno­h­jaa­jana kohtaamisen voimaan.”

Anri Perälä

toimisto@huippuyhteisot.fi

Psykolo­gi (PsM), Työter­veysp­sykolo­gi, Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), EMDR terapeutti

“Olen aina työy­hteisön akti­ivise­na apuna ja läh­den hel­posti mukaan kaik­keen uuteen.”

Kalevi Kaipio

kalevi.kaipio@huippuyhteisot.fi

Ope­tus­neu­vos, kas­va­tusti­etei­den tohtori, yhteiskun­tati­etei­den mais­teri, eri­ty­isped­a­go­gi, sosiologi

“Asiantun­ti­ja-aut­ta­jana suuresti ilah­dut­taa havai­ta ihmis­ten muu­tos, kehit­tymi­nen ja itsen­sä arvostamisen löytyminen”

Tuula Keto

toimisto@huippuyhteisot.fi

Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Johdon työno­h­jaa­ja ja Coach (Mas­ter- CSLE®), Työy­hteisöso­vit­teli­ja (SSF), Defus­ing- ja Debriefin­go­h­jaa­ja ja ‑koulut­ta­ja, Johtamisen erikoisam­mat­ti­tutk­in­to (JET), TtM, ESH-kätilö, työhyv­in­voin­tiyli­hoita­ja (emeri­ta).

“Olen läs­näol­e­va, läm­min ja osallistava”

Ota yhteyttä!