Onnistumiset tehdään yhdessä

Ter­ve­tu­loa Huip­puy­hteisöt Oy:n verkko­sivuille! Meiltä saat koulutus‑, työno­h­jaus- ja coach­ing­palve­lut niin yksilöille kuin yri­tyk­sille. Into­hi­momme on aut­taa sosi­aali- ja ter­veysalan sekä kas­va­tus- ja ope­tusalan työy­hteisöjä. Palvelemme monipuolisel­la ammat­ti­taidol­la myös muiden alo­jen toim­i­joi­ta.

Palvelumme

Koulutukset

Koulu­tuk­semme anta­vat uusia, työelämässä hyö­dyn­net­täviä taito­ja. Koulu­tuk­sis­samme pääset oppi­maan jotakin aivan uut­ta tai kehit­tämään jo ole­mas­sa ole­via taito­jasi.

Työnohjaus

Työno­h­jauk­sen avul­la voit kehit­tää itseäsi tai työy­hteisöäsi. Työno­h­jaus on työn ja työy­hteisön kehit­tämistä keskustelun keinoin.

Coaching

Coach­ing aut­taa saavut­ta­maan omia tai tiimisi tavoit­tei­ta.
Coach­ing aut­taa kehit­tymään, tehosta­maan toim­intat­apo­ja ja otta­maan resurssit tehokkaam­min käyt­töön.

Tulevat koulutukset

Yhteisö­työno­h­jaa­ja & ‑Coachk­oulu­tus 100op

1.4.2020 — 3.6.2022

5200 € (+ALV 24 %)

Solvallan urheiluopisto, Espoo

Koulutuksen tiedot

Koulu­tuk­ses­samme suori­tat kak­sois­tutkin­non ja valmis­tut samal­la sekä Työno­h­jaa­jak­si että Coachik­si. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen sisäl­löstä. Kaik­ki koulut­ta­jamme ovat STOry:n hyväksymiä Työno­h­jaa­jia sekä Yhteisö­coache­ja® (ICF:n mukainen ohjel­ma). Vas­tuuk­oulut­ta­jal­la on myös ped­a­gogi­nen pätevyys ja ylem­pi korkeak­oulu­tutk­in­to.

Työno­h­jaa­ja-coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset valmi­udet toimia itsenäis­es­ti työno­h­jaa­jana sekä ‑coachi­na. Hän toimii eet­tis­es­ti ja ammatil­lis­es­ti tietoise­na omas­ta roolis­taan ja käyt­tö­teo­ri­as­taan työno­h­jaus­pros­essien ohjaamises­sa. Hän osaa rak­en­taa toimi­vat puit­teet dialogille ja myön­teiselle ilmapi­ir­ille.

Koulu­tus antaa valmi­udet toimia työno­h­jaa­jana tai Coachi­na® eri­lai­sis­sa työy­hteisöis­sä, ‑ryh­mis­sä, ja ‑ympäristöis­sä. Keskeistä työno­h­jaa­ja-coachk­oulu­tuk­ses­samme on koke­muk­selli­nen pros­es­si, yhteisöl­lis­es­tä ja ratkaisukeskeis­es­tä viiteke­hyk­ses­tä. Coach on ammatil­lisen tutkimisen ja kehit­tymisen ammat­ti­lainen.

KENELLE

Vuorovaiku­tusa­lo­jen ammat­ti­laisille, joil­la poh­jak­oulu­tuk­se­na joko sosiaali‑, kasvatus‑, ter­veys- tai hoitoalan tutk­in­to. Sovel­tuu myös hyvin esimiehille ja johtamisen ammat­ti­laisille tai sel­l­ais­es­ta kiin­nos­tuneille. Opiske­li­joil­ta vaa­di­taan itseo­h­jau­tu­vu­ut­ta, kiin­nos­tus­ta kehit­tää itseään ja osal­lis­tua tiim­i­työhön.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Koulu­tus sisältää teo­reet­tista ja koke­muk­sel­lista opiskelua:

• itsenäistä ja pien­ryh­mis­sä tapah­tu­vaa väli- ja verkko­työsken­te­lyä

• ammat­tikir­jal­lisu­u­teen pere­htymistä

• yhteisöl­lisen kehit­tämis­hankkeen toteut­tamisen

• työno­h­jaa­jana ja coachi­na toim­imista

• työno­h­jat­ta­vana ja coachi­na olemista.

Koulu­tus on 2,5 v. pros­es­si­mainen kokon­aisu­us: Sisältää 33 lähiope­tus­päivää ja verkos­to­työsken­te­lyä. Opiske­li­jal­ta edel­lytetään sitou­tu­mista koko koulu­tus­pros­es­si­in. Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 100 op. Koulu­tuk­sen pääsy­vaa­timuk­se­na on vähin­tään 5 vuo­den koke­mus oma­l­ta alal­taan. Ryh­mään val­i­taan enin­tään 12 opiske­li­jaa.

Opiske­li­ja toimii ryh­mä-yhteisö­työno­h­jaa­jana ja –coachi­na koulu­tuk­sen aikana vähin­tään 105 h. Oman työsken­te­lyn reflek­toin­ti kuu­luu koulu­tus­pros­es­si­in. Opiske­li­ja osal­lis­tuu myös koulu­tustyöno­h­jauk­seen, opiske­li­jat toimi­vat myös tois­t­en­sa työno­h­jaa­ji­na ja coacheina. Työsken­te­ly lähiope­tus­päivil­lä on yhteisölli­nen ja pros­es­suaa­li­nen, pros­essin ohjaus­vas­tuu on koulut­ta­jil­la. Opiske­li­jat tuot­ta­vat yhdessä työno­h­jauk­seen ja coachauk­seen liit­tyvän kehit­tämis­hankkeen lop­putyönä.

KOULUTTAJAT

Vas­tuuk­oulut­ta­jana toimii KM, Mas­ter-TSC®, Johdon­työno­h­jaa­ja, Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja, Yhteisö­coach®, ET-Psykoter­apeut­ti Reet­ta Kekko­nen. Muina koulut­ta­ji­na; Sosiono­mi (AMK), Yhteisö­työno­h­jaa­ja, Yhteisö­coach®, Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti Sai­ja Mänt­täri ja SH (AMK), Yhteisö­työno­h­jaa­ja, YAMK Joht­a­mi­nen (koul), Kri­isi­työn koulut­ta­ja Johan Var­ti­ainen

Koulu­tus alkaa heti kun ryh­mä on täyn­nä.

Tulevaa

Yhteisöl­lisen johtamisen koulu­tus

1. koulutusjakso 28.–29.10.2020

Yhteisö­coach

1. koulutusjakso 3.–4.12.2020

Itse­tun­te­muk­sen äärel­lä

Toteutetaan viikolla 43 Italiassa

Ladattavat artikkelit

Työntekijätaidot yhteisössä

Tämä artikkeli kutsuu koettelemaan työtä ja sen tekijää. Keskitytään erityisesti sellaisiin työpaikkoihin, joissa työn onnistumiseen vaikuttaa jokaisen työntekijän panos. Tällaisia työpaikkoja ovat erilaiset työryhmät ja tiimit eri aloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla asumis- ja kuntoutus- ja hoivapalvelut. Artikkelissa kootaan niitä tiimissä tehtävän työn vaatimia osaamistekijöitä, jotka vahvistavat tiimin luottamusta ja työntekijän pystyvyyttä. Tutkimukset nostavat hyviä työntekijätaitoina esiin hyvät yhteistyötaidot, hyvän vuorovaikutuksen ja sitoutuneisuuden perustehtävään.

Kirjoittaja

Johan Var­ti­ainen

Yhteisöllinen johtaminen

Organisaation olisi pystyttävä olemaan jatkuvasti muuttuva ja yllätyksellinen, joka syntyy ja luo itseään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Menestystä ja onnistumista ei tule mitata enää yksilösuorituksina vaan onnistuminen on aina yhteisön onnistumista. Siksi on tärkeää, että yhteisö saadaan hyvin toimivaksi ja vuorovaikuttavaksi. Tämä on sitä johtamisen prosessia, jossa esimiehen oma johtamisnäkemys on erityisen merkittävää.

Kirjoittaja

Reet­ta Kekko­nen

Aloitetaanko matka huipulle?