Onnistumiset tehdään yhdessä

Ter­ve­tu­loa Huip­puy­hteisöt Oy:n verkko­sivuille! Meiltä saat koulutus‑, työno­h­jaus- ja coach­ing­palve­lut niin yksilöille kuin yri­tyk­sille. Into­hi­momme on aut­taa sosi­aali- ja ter­veysalan sekä kas­va­tus- ja ope­tusalan työy­hteisöjä. Palvelemme monipuolisel­la ammat­ti­taidol­la myös muiden alo­jen toimijoita.

Palvelumme

Koulutukset

Koulu­tuk­semme anta­vat uusia, työelämässä hyö­dyn­net­täviä taito­ja. Koulu­tuk­sis­samme pääset oppi­maan jotakin aivan uut­ta tai kehit­tämään jo ole­mas­sa ole­via taitojasi.

Terapiapalvelut

Halu­aisitko löytää keino­ja ja ratkaisu­ja poikkeusti­lanteesta selviämiseen? Tar­joamme psykoter­apia- ja lyhyt­ter­api­a­palvelui­ta yksilöille ja yhteisöille. 

Työnohjaus

Työno­h­jauk­sen avul­la voit kehit­tää itseäsi tai työy­hteisöäsi. Työno­h­jaus on työn ja työy­hteisön kehit­tämistä keskustelun keinoin.

Coaching

Coach­ing aut­taa saavut­ta­maan omia tai tiimisi tavoit­tei­ta.
Coach­ing aut­taa kehit­tymään, tehosta­maan toim­intat­apo­ja ja otta­maan resurssit tehokkaam­min käyttöön.

Tulevat koulutukset

Koulu­tuk­set alka­vat ko. aloi­tus­päivänä, mikäli koulu­tus­ryh­mät on saatu täyteen.

Johtamisen verkkok­oulu­tus sote-alan esimiehille

Nyt saatavilla – ilmoittaudu!

970 € (+ALV 24 %)

Verkossa, missä ja milloin haluat

Koulutuksen tiedot

Uudet verkkokurssimme yhdis­tävät verkos­sa tapah­tu­van oppimisen help­pouden ja paikkari­ip­pumat­to­muu­den ryh­mässä käytävi­in keskusteluihin.

Mikä muut­tuu käy­tyäsi koulutuksen

  • Näet selkeäm­min mitä kus­sakin tilanteessa pitää tehdä.
  • Tietoisu­us siitä miten oma­l­la toimin­nal­la voi vaikut­taa ryhmään.
  • Haastei­ta tulee, mut­ta yhdessä yhteisön kanssa ratko­taan ongel­mat ja näkökul­ma muuttuu.

Koulu­tuk­sen rakenne

1. jak­sol­la aiheena on Johtamisen peruste­htävä, esimi­estyö ja mitä se
edel­lyt­tää, ihmisuhde­taidot, sub­stanssi­taidot ja keino­ja johtamiseen

2. jak­sol­la käsit­telemme yhteisön rak­en­tei­ta ja tehokkai­ta kokouksia.

3. jak­sol­la käsitel­lään työn­teon tapo­jen eli pros­essin rak­en­tamista sekä luot­ta­muk­sen rakentamista.

4. jak­sol­la käsitel­lään vuorovaiku­tus­ta, sen rak­en­tei­ta ja kehit­tämistä yhteisön
toimin­nas­sa.

5. jak­sol­la käsitel­lään val­taa ja ihmis­ten vastuita.

Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen

15.4.2021–6.4.2022

1770 € (+ALV 24 %)

Särkisaari, Jämsä

Koulutuksen tiedot

Val­men­ta­van yhteisöl­lisen johtamisen koulu­tus tar­joaa yhteisön johtamiseen käytän­nössä tes­tatut tiedot, taidot ja väli­neet. Koulu­tuk­sen sisäl­löt kat­ta­vat yhteisöl­lisen toim­intakult­tuurin kehit­tämisen, kehit­tämisessä tarvit­ta­vat sosi­aaliset väli­neet sekä johta­jan henkilöko­htaiset taidot välinei­den soveltamiseen.

Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la ja sekä ope­tus- ja kas­va­tusalal­la toimiville esimiehille sekä johtajille.

Yhteisö­coach

1. koulutusjakso 8.–9.4.2021

2150 € (+ALV 24 %)

Nuuksio, Espoo

Koulutuksen tiedot

Valmis­tut Yhteisö­coachik­si®. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n ja
kan­sain­välisen Coachin­gin kat­to­jär­jestön (ICF) suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen
sisäl­löstä. Koulut­ta­jamme ovat STOry:n hyväksymiä Työno­h­jaa­jia sekä
Yhteisö­coache­ja® (ICF:n mukainen ohjelma).

Coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset
valmi­udet toimia itsenäis­es­ti coachi­na. Hän toimii eet­tis­es­ti ja ammatil­lis­es­ti
tietoise­na omas­ta roolis­taan ja käyt­tö­teo­ri­as­taan coach­pros­essien ohjaamises­sa.
Hän osaa rak­en­taa toimi­vat puit­teet dialogille ja myön­teiselle ilmapiirille.

Yhteisöhoidon koulu­tus hoito‑, kuntou­tus- ja kasvatusyhteisöille

16.3.2021–13.1.23

1620 € (+ALV 24 %)

Koulutuspaikka varmistetaan myöhemmin

Koulutuksen tiedot

Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisääntöihin.

Ladattavat artikkelit

Työntekijätaidot yhteisössä

Tämä artikkeli kutsuu koettelemaan työtä ja sen tekijää. Keskitytään erityisesti sellaisiin työpaikkoihin, joissa työn onnistumiseen vaikuttaa jokaisen työntekijän panos. Tällaisia työpaikkoja ovat erilaiset työryhmät ja tiimit eri aloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla asumis- ja kuntoutus- ja hoivapalvelut. Artikkelissa kootaan niitä tiimissä tehtävän työn vaatimia osaamistekijöitä, jotka vahvistavat tiimin luottamusta ja työntekijän pystyvyyttä. Tutkimukset nostavat hyviä työntekijätaitoina esiin hyvät yhteistyötaidot, hyvän vuorovaikutuksen ja sitoutuneisuuden perustehtävään.

Kirjoittaja

Johan Var­ti­ainen

Yhteisöllinen johtaminen

Organisaation olisi pystyttävä olemaan jatkuvasti muuttuva ja yllätyksellinen, joka syntyy ja luo itseään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Menestystä ja onnistumista ei tule mitata enää yksilösuorituksina vaan onnistuminen on aina yhteisön onnistumista. Siksi on tärkeää, että yhteisö saadaan hyvin toimivaksi ja vuorovaikuttavaksi. Tämä on sitä johtamisen prosessia, jossa esimiehen oma johtamisnäkemys on erityisen merkittävää.

Kirjoittaja

Reet­ta Kekkonen

Aloitetaanko matka huipulle?