Yhteisöhoidon koulutus hoito‑, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöille

16.3.2021–13.1.2023

1620 € (+ALV 24 %)

Ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö

 • Yhteisöhoito on menetelmä, jos­sa yhteisö ja sen jäsenet saavut­ta­vat yhteisen työn avul­la yhdessä sovi­tut tavoit­teet. Opi keinot, joil­la saat­te yhteisönne voimavarat parhaaseen käyt­töön. Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisääntöihin.

Kenelle?

 • Koulu­tus sovel­tuu mm. sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisille ja ope­tustyötä tekeville sekä kaikille eri­lais­ten ryh­mien kanssa työsken­televille, jot­ka halu­a­vat työkalu­ja ymmärtää ja hal­li­ta ryh­mäilmiöitä. Koulu­tus sopii hyvin myös työy­hteisöille, jot­ka halu­a­vat rak­en­taa ryh­mästään toimi­van tiimin.

Toteu­tus ja kesto

 • 1. jak­so: 16.–17.3.2021
 • 2. jak­so: 18.–19.5.21
 • 3. jak­so: 7.–8.9.21
 • 4. jak­so: 18.–19.11.21
 • 5. jak­so: 25.–26.1.22
 • 6. jak­so: 24.–25.3.22
 • 7. jak­so: 24.–25.5.22
 • 8. jak­so: 1.–2.9.22
 • 9. jak­so: 8.–9.11.22
 • 10. jak­so: 12.–13.1.23

Koulu­tus käyn­nistyy ko päivänä, jos ryh­mä saadaan täyteen.

Kouluttajat

Reetta Kekkonen

reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

“Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

Johan Vartiainen

johan.vartiainen@huippuyhteisot.fi

SH (AMK), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja ja –koulut­ta­ja, YAMK joht­a­mi­nen (koul),
Hal­li­tuk­sen jäsen

“Kiitol­lisen asi­akkaan lisäk­si paras­ta on prosessinomaisuus.”

Ilmoittaudu koulutukseen

lmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on sito­va. Mikäli osal­lis­tu­mi­nen perutaan ilmoit­tau­tu­misa­jan umpeu­tu­misen jäl­keen, veloita­mme 50 % osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta aiheutunei­den kulu­jen peit­tämisek­si. Saat vahvis­tuk­sen ilmoit­tau­tu­mis­es­tasi sähkö­pos­titse (mikäli osoite ilmoitet­tu) tai kir­jeitse viimeistään viikon kulut­tua ilmoit­tau­tu­mis­es­ta. Paikat täytetään ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä, osal­lis­tu­jamäärä on rajattu.

  Halu­an ilmoittautua
  Yhteisö­työno­h­jaa­ja & coachkoulutus
  Johtamisen verkkok­oulu­tus esimiehille
  Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen
  Yhteisö­coach
  Yhteisöhoidon koulu­tus