Blo­gi
Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia asiakkailleen

Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia asiakkailleen

Koron­akri­isin vaiku­tuk­set hyökkäävät silmillemme lehtien otsikoista: ”Pysy kotona! Etä­työ lisään­tyy – yhteiskun­ta tekee dig­iloikan. Ihmiset karkaa­vat kesämökeille, vaik­ka päämin­is­teri kieltää. Van­huk­set hen­gen­vaaras­sa! Suo­ja­maskikaupoil­la keinotel­tu. Suo­javarustei­ta…

Pysy lähellä — pysy etäällä, pysy yhteydessä!

Pysy lähellä — pysy etäällä, pysy yhteydessä!

Koron­aviruk­sen aiheut­ta­man tilanne maail­mas­sa ja Suomes­sa vaatii meiltä aivan uuden­laisen asen­teen ottamista. Se heilut­taa kaikkea tur­val­lista elämänkulkua, niin yksit­täis­ten ihmis­ten elämässä kuin myös työy­hteisö­jen arjes­sa. Kun vähen­tää fyy­sistä läheisyyt­tä, täy­tyy lisätä henkistä läheisyyt­tä.

Valta ja yksilön käyttäytyminen yhteisössä

Valta ja yksilön käyttäytyminen yhteisössä

Län­si­mainen kult­tuuri ja sen arvo­maail­ma on menet­tänyt yhteisöl­lisyy­den voiman sen toimies­sa min­u­ut­ta sekä yksilön vapaut­ta, tarpei­ta ja oikeuk­sia korostavasti. Vas­tuu ja velvol­lisu­ude­tkaan eivät saa häir­itä yksilöl­lisyy­den toteu­tu­mista. Mikä on täl­laisen kehi­tyk­sen…

Parasta mahdollista

Parasta mahdollista

Into­hi­mo tiimis­sä tekemiseen ja työn tulok­si­in tuot­taa paras­ta mah­dol­lista. Vuo­den 2020 aikana on siihen taas kaikil­la mah­dol­lisu­us. On inspiroivaa, että tämä mah­dol­lisu­us on jokaisel­la. Kyse on siitä, että into­hi­mo saa syt­tyä tai että se sytytetään. Eihän kukaan…

Miksi kouluja poltetaan ja oppilaita ja opettajia ammutaan?

Miksi kouluja poltetaan ja oppilaita ja opettajia ammutaan?

Opet­ta­jak­oulu­tus ei näytä anta­van keino­ja ja strate­gioi­ta ongelmien yhteisöl­liseen käsit­te­lyyn. Tämä puolestaan johtunee pitkästä yksilöl­lisyy­den kehi­tyshis­to­ri­as­ta, jos­sa ongel­mat ovat yksilöl­lisiä eikä yhdessä käsitel­tyjä pelisään­töjä ja norme­ja ole sovit­tu. Ne on kyl­lä säädöspo­h­jais­es­ti per­in­teiseen tapaan ylhäältä annet­tu, mut­ta niistä ei ole sovit­tu siten, että oppi­laat tai usein edes opet­ta­jat oli­si­vat niihin sitoutuneet.