Blogi
Radiohaastattelu yhteisöhoidon ytimestä

Radiohaastattelu yhteisöhoidon ytimestä

Yle Etelä-Savo kävi kysymässä päi­hdekuntou­tusy­hteisön kuu­lu­misia. Samal­la viivyt­ti­in het­ki yhteisökuntoutuk­sen ydinkysymys­ten äärel­lä. Yhteisöhoito vas­taa asi­akkaiden mon­i­naisi­in tarpeisi­in ja kas­vat­taa inhimil­listä ja taloudel­lista lisäar­voa. Kuuntele…

Mitä yhteisöllisyydellä voidaan ratkaista?

Mitä yhteisöllisyydellä voidaan ratkaista?

Olet var­masti kuul­lut, että ajas­samme kysel­lään paljon yhteisöl­lisyy­den perään. Kun sit­ten tiedustelee, että mitä se yhteisöl­lisyys tarkoit­taa, saa kir­javia vas­tauk­sia. Yksi kaipaa kuun­teli­jaa, toinen spar­raa­jaa. Joku ajat­telee sen ole­van yhdessä tekemistä toisen…

21.12. Tuomaan päivä – talvipäivän seisaus

Tuo­mas on lausut­tu ter­ve­tulleek­si runopukuisin säkein. Lounais-suo­ma­lainen runo kuu­luu seu­raavasti:  Tule meille Tuo­mas kul­ta tuo joulu tul­lessansa, olut­tyn­nyri olalansa, viinapikari pivosansa, juus­tokakku kailosansa. Kyl sä mei­jän portin tun­net: tervaristi,…

Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia asiakkailleen

Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia asiakkailleen

Koron­akri­isin vaiku­tuk­set hyökkäävät silmillemme lehtien otsikoista: ”Pysy kotona! Etä­työ lisään­tyy – yhteiskun­ta tekee dig­iloikan. Ihmiset karkaa­vat kesämökeille, vaik­ka päämin­is­teri kieltää. Van­huk­set hen­gen­vaaras­sa! Suo­ja­maskikaupoil­la keinotel­tu. Suojavarusteita…

Pysy lähellä — pysy etäällä, pysy yhteydessä!

Pysy lähellä — pysy etäällä, pysy yhteydessä!

Koron­aviruk­sen aiheut­ta­man tilanne maail­mas­sa ja Suomes­sa vaatii meiltä aivan uuden­laisen asen­teen ottamista. Se heilut­taa kaikkea tur­val­lista elämänkulkua, niin yksit­täis­ten ihmis­ten elämässä kuin myös työy­hteisö­jen arjes­sa. Kun vähen­tää fyy­sistä läheisyyt­tä, täy­tyy lisätä henkistä läheisyyttä.

Valta ja yksilön käyttäytyminen yhteisössä

Valta ja yksilön käyttäytyminen yhteisössä

Län­si­mainen kult­tuuri ja sen arvo­maail­ma on menet­tänyt yhteisöl­lisyy­den voiman sen toimies­sa min­u­ut­ta sekä yksilön vapaut­ta, tarpei­ta ja oikeuk­sia korostavasti. Vas­tuu ja velvol­lisu­ude­tkaan eivät saa häir­itä yksilöl­lisyy­den toteu­tu­mista. Mikä on täl­laisen kehityksen…