Olet var­masti kuul­lut, että ajas­samme kysel­lään paljon yhteisöl­lisyy­den perään. Kun sit­ten tiedustelee, että mitä se yhteisöl­lisyys tarkoit­taa, saa kir­javia vas­tauk­sia. Yksi kaipaa kuun­teli­jaa, toinen spar­raa­jaa. Joku ajat­telee sen ole­van yhdessä tekemistä toisen filoso­foidessa koko kylän kat­tavaa hyvää tah­toa. He kaik­ki ovat oike­as­sa. Näistä asioista, tavoit­teista ja ideoista koos­t­u­vat ihan­neku­vat parem­mas­ta maailmasta.

Yhteisöl­lisyy­teen kuu­lu­vat ihanteet, arvot ja tavoit­teet. Siihen kuu­luu myös yhteinen pon­nis­telu niiden hyväk­si ja yhteiset het­ket, joil­la kult­tuuria vaal­i­taan ja raken­netaan. Voisi jopa sanoa, että hyvä yhteisö paran­taa ihmisen tapaa elää. Uuden elämän oppimis­es­ta päi­hdekuntoutuk­ses­sa ker­too myös video, jos­sa kori­pallo­val­men­ta­ja Toni Nyman maalaa kuvaa yhteisöl­lisyy­den ytimistä. Hän jos kuka on elävä esimerk­ki toimivien käytän­tei­den merk­i­tyk­sistä uusien tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Kat­so video tek­stin lopus­sa olev­as­ta linkistä!

Yhteisöl­liset toim­intata­vat lisäävät ymmär­rystä itses­tä ja oman roolin merk­i­tyk­ses­tä yhteisön toimivu­udelle. Lisäk­si ne anta­vat mah­dol­lisu­u­den kas­vaa yhteisön avul­la parem­mak­si ver­siok­si itses­tään. Kukaan ei voi kehit­tyä yhteisön kus­tan­nuk­sel­la, vaan nimeno­maan toim­i­mal­la yhteis­ten päämäärien hyväk­si. Koh­ta alka­va yhteisöo­h­jaa­jak­oulu­tus on sin­ua varten, jos kohtaat työssäsi ihmisiä, eri­laisia ryh­miä tai olet muuten kiin­nos­tunut ver­tais­ryh­mä­toimin­nas­ta. Ehkä halu­at, että näk­isit ihmis­ten tuke­van toisi­aan parem­min työssään ja elämässään. Jos toim­it esimi­este­htävis­sä ja sin­ul­la on tavoit­teena tiimin toimivu­u­den tehost­a­mi­nen, on koh­ta alka­va yhteisöo­h­jaa­jak­oulu­tus tilaisu­us, johon kan­nat­taa tart­tua. Sin­ul­la on ainakin kolme hyvää vaihtoehtoa:

  1. Tule koulu­tuk­seen itse. Lupaamme sin­ulle mie­lenki­in­toisen ja silmiä avaa­van pros­essin itseesi ihmisenä ja esimiehenä. Luot­ta­muk­sel­liset keskuste­lut, palaut­teet, pros­es­sit ja jäsen­nyk­set odot­ta­vat sinua.
  2. Lähetä koulu­tuk­seen yksi tai use­ampi tiimin jäsen. Lupaamme, että tii­mi saa uut­ta vir­taa ja uusia työsken­te­ly­tapo­ja. Kun tiimin yksilöt kehit­tyvät, kehit­tyy koko tii­mi. Mitä use­ampi kehit­tyy, sitä enem­män tii­mi saa aikaan.
  3. Tule itse ja ota tiimistä joku mukaan. Tämä kom­bo on todet­tu toimi­vak­si. Lupaamme lisään­tyvän yhteistyön ja yhteisym­mär­ryk­sen palk­it­se­van run­saal­la kädel­lä. Saat vähem­män ris­tiri­ito­ja ja vähem­män selän takana puhu­mista. Vas­taavasti tiimis­sä luot­ta­mus ja ratkaisukeskeisyys kasvavat.

Ratkaiseeko yhteisöhoito, yhteisökuntou­tus tai yhteisöl­lisyys – mitä nim­i­tys­tä mil­loinkin halu­taan käyt­tää – tiimin ongel­mat? Sanon sen suo­raan: Ei. Ei mikään ide­olo­gia tai ismi ratkaise ongelmia, vaan ihmiset. Tosin ihmiset niitä luo­vatkin, mut­ta se on toinen tari­na. Ihmis­ten toimin­nan ymmärtämi­nen ja sen ohjaami­nen ryh­mä- ja tiim­i­työn keinoin on avain lisään­tyvään hyv­in­voin­ti­in. Men­estys puolestaan on seu­raus­ta hyv­in­voin­nista, eikös!

Lähde siis oppi­maan, miten raken­netaan voit­tavaa kult­tuuria. Vah­va käytän­nön osaamisemme yhteisö­jen rak­en­tamis­es­ta ja kehit­tämis­es­tä on käytet­tävis­säsi. Tuke­nasi on koko koulu­tus­ryh­mä ja pääset itse mui­ta aut­ta­mal­la kehit­tämään omaa osaamis­tasi. Luot­ta­muk­sen, rohkeu­den, sitou­tu­misen ja vas­tu­ullisu­u­den kas­vat­tamisen aika on nyt.

Lue lisää koulu­tuk­ses­ta ja ilmoit­taudu tästä! Voit kuun­nel­la koulut­ta­jamme haas­tat­telun oman leipä­työn­sä ääreltä seu­raavas­ta postauksestamme.

Tässä vielä link­ki mie­lenki­in­toiseen videoon Tony Nymanin yhteisöllisyysajatuksista.

Kir­joit­ta­ja: Johan Vartiainen