Johtamisen koulutukset

Kas­va kaikkien alais­te­si suosikki­jo­hta­jak­si.

Yhteisöllisyys voimavaraksi johtajuuteen 

Yhteisölli­nen joht­a­mi­nen osal­lis­taa jokaisen työy­hteisön jäse­nen toim­i­maan työy­hteisön yhteisek­si hyväk­si. Koulu­tus antaa tiedot, taidot ja väli­neet yhteisöl­liseen esimies- ja johtamistyöhön.

Kenelle?

  • Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la sekä ope­tus- ja kas­va­tusalal­la toimiville esimiehille ja johta­jille.

Toteu­tus ja kesto

  • Koulu­tus koos­t­uu viidestä kah­den päivän jak­sos­ta, yhteen­sä 10 päivästä. Lisäk­si koulu­tuk­seen kuu­luu aihep­i­irin kir­jal­lisu­u­den lukemista ja tehtäviä.

Sisältö

  • Peruste­htävän merk­i­tys työssä, yksilön ja yksikön toimin­nan tukem­i­nen
  • Myötä­tun­to ja empa­tia arjen käytän­tö­jen johtamises­sa
  • Henkilöko­htaisen johtamisot­teen löytämi­nen, johtamisen iden­ti­teetin — hah­mot­tumi­nen ja johta­jan rooli
  • Johtamista tuke­van vuorovaiku­tuk­sen ja kom­mu­nikaa­tion rak­en­t­a­mi­nen
  • Johtamisen keskeiset pros­es­sit: päätök­sen­teko, ongelmien ratkaisem­i­nen, kon­flik­tien käsit­te­ly, palaut­teen anta­mi­nen ja vas­taan­ot­ta­mi­nen