Johtamisen koulutukset

Kas­va kaikkien alais­te­si suosikki­jo­hta­jak­si.

Tulevat koulutukset

Koulu­tuk­set alka­vat ko. aloi­tus­päivänä, mikäli koulu­tus­ryh­mät on saatu täy­teen.

Johtamisen verkkok­oulu­tus sote-alan esimiehille

29.10.2020 —

970 € (+ALV 24 %)

Verkossa, missä ja milloin haluat

Koulutuksen tiedot

Uudet verkkokurssimme yhdis­tävät verkos­sa tapah­tu­van oppimisen help­pouden ja paikkari­ip­pumat­to­muu­den ryh­mässä käytävi­in keskustelui­hin.

Mikä muut­tuu käy­tyäsi koulu­tuk­sen

  • Näet selkeäm­min mitä kus­sakin tilanteessa pitää tehdä.
  • Tietoisu­us siitä miten oma­l­la toimin­nal­la voi vaikut­taa ryh­mään.
  • Haastei­ta tulee, mut­ta yhdessä yhteisön kanssa ratko­taan ongel­mat ja näkökul­ma muut­tuu.

Koulu­tuk­sen rakenne

1. jak­sol­la aiheena on Johtamisen peruste­htävä, esimi­estyö ja mitä se
edel­lyt­tää, ihmisuhde­taidot, sub­stanssi­taidot ja keino­ja johtamiseen

2. jak­sol­la käsit­telemme yhteisön rak­en­tei­ta ja tehokkai­ta kok­ouk­sia.

3. jak­sol­la käsitel­lään työn­teon tapo­jen eli pros­essin rak­en­tamista sekä luot­ta­muk­sen rak­en­tamista.

4. jak­sol­la käsitel­lään vuorovaiku­tus­ta, sen rak­en­tei­ta ja kehit­tämistä yhteisön
toimin­nas­sa.

5. jak­sol­la käsitel­lään val­taa ja ihmis­ten vas­tui­ta.

Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va joht­a­mi­nen

29.10.2020 — 10.9.2021

1770 € (+ALV 24 %)

Särkisaari, Jämsä

Koulutuksen tiedot

Val­men­ta­van yhteisöl­lisen johtamisen koulu­tus tar­joaa yhteisön johtamiseen käytän­nössä tes­tatut tiedot, taidot ja väli­neet. Koulu­tuk­sen sisäl­löt kat­ta­vat yhteisöl­lisen toim­intakult­tuurin kehit­tämisen, kehit­tämisessä tarvit­ta­vat sosi­aaliset väli­neet sekä johta­jan henkilöko­htaiset taidot välinei­den soveltamiseen.

Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la ja sekä ope­tus- ja kas­va­tusalal­la toimiville esimiehille sekä johta­jille.

Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va joht­a­mi­nen sekä johtamisen verkkok­oulu­tus tilat­tavis­sa myös tilausk­oulu­tuk­se­na!

Johtamisen koulu­tuk­set ovat tilat­tavis­sa räätälöi­ty­inä tilausk­oulu­tuksi­na.
Suun­nit­telemme koulu­tuk­sen juuri tei­dän työy­hteisön tarpei­ta parhait­en palvel­e­vak­si kokon­aisu­udek­si.

Val­men­nuk­semme perus­tu­vat koke­muk­sel­lisu­u­teen, pros­es­sei­hin, ammat­ti­taitoon, tasaver­taiseen kohtaamiseen ja asi­akaslähtöisyy­teen.
Ammat­ti­laisverkos­tomme on monipuo­li­nen ja näin teil­lä on mah­dol­lisu­us löytää juuri oikeat ihmiset tei­dän tarpeisi­inne.

Yhteisöllisyys voimavaraksi johtajuuteen 

Yhteisölli­nen joht­a­mi­nen osal­lis­taa jokaisen työy­hteisön jäse­nen toim­i­maan työy­hteisön yhteisek­si hyväk­si. Koulu­tus antaa tiedot, taidot ja väli­neet yhteisöl­liseen esimies- ja johtamistyöhön.

Kenelle?

  • Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la sekä ope­tus- ja kas­va­tusalal­la toimiville esimiehille ja johta­jille.

Toteu­tus ja kesto

  • Koulu­tus koos­t­uu viidestä kah­den päivän jak­sos­ta, yhteen­sä 10 päivästä. Lisäk­si koulu­tuk­seen kuu­luu aihep­i­irin kir­jal­lisu­u­den lukemista ja tehtäviä.

Sisältö

  • Peruste­htävän merk­i­tys työssä, yksilön ja yksikön toimin­nan tukem­i­nen
  • Myötä­tun­to ja empa­tia arjen käytän­tö­jen johtamises­sa
  • Henkilöko­htaisen johtamisot­teen löytämi­nen, johtamisen iden­ti­teetin — hah­mot­tumi­nen ja johta­jan rooli
  • Johtamista tuke­van vuorovaiku­tuk­sen ja kom­mu­nikaa­tion rak­en­t­a­mi­nen
  • Johtamisen keskeiset pros­es­sit: päätök­sen­teko, ongelmien ratkaisem­i­nen, kon­flik­tien käsit­te­ly, palaut­teen anta­mi­nen ja vas­taan­ot­ta­mi­nen