Työnohjaus & Coach

Kirkaste­taan tavoit­teet ja etsitään yhdessä parhaat keinot niiden saavuttamiseksi.

Tulevat koulutukset

Koulu­tuk­set alka­vat ko. aloi­tus­päivänä, mikäli koulu­tus­ryh­mät on saatu täyteen.

Yhteisö­coach

Koulutukseen jatkuva haku. Käynnistyy, kun ryhmä on täysi.

2150 € (+ALV 24 %)

Nuuksio, Espoo

Koulutuksen tiedot

Valmis­tut Yhteisö­coachik­si®. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n ja
kan­sain­välisen Coachin­gin kat­to­jär­jestön (ICF) suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen
sisäl­löstä. Koulut­ta­jamme ovat STOry:n hyväksymiä Työno­h­jaa­jia sekä
Yhteisö­coache­ja® (ICF:n mukainen ohjelma).

Coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset
valmi­udet toimia itsenäis­es­ti coachi­na. Hän toimii eet­tis­es­ti ja ammatil­lis­es­ti
tietoise­na omas­ta roolis­taan ja käyt­tö­teo­ri­as­taan coach­pros­essien ohjaamises­sa.
Hän osaa rak­en­taa toimi­vat puit­teet dialogille ja myön­teiselle ilmapiirille.

Yhteisö­työno­h­jaa­ja ja yhteisö­coach ‑koulu­tus 20212023 

Alkaa 13.–15.10.2021 tai sen jälkeen, kun kurssi on täynnä.

5200 € + ALV 24 %

Koulutuksen tiedot

  • Yhteisöl­lis-ratkaisukeskeinen, monialainen
  • Valmis­tut Työno­h­jaa­jak­si ja Coachiksi.
  • Koulu­tus nou­dat­taa STOry:n suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen sisällöstä.
  • Yhteisö­työno­h­jaa­ja-yhteisö­coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset valmi­udet toimia itsenäis­es­ti työno­h­jaa­jana sekä coachina.