Blogi
Parasta mahdollista

Parasta mahdollista

Into­hi­mo tiimis­sä tekemiseen ja työn tulok­si­in tuot­taa paras­ta mah­dol­lista. Vuo­den 2020 aikana on siihen taas kaikil­la mah­dol­lisu­us. On inspiroivaa, että tämä mah­dol­lisu­us on jokaisel­la. Kyse on siitä, että into­hi­mo saa syt­tyä tai että se sytytetään. Eihän kukaan…

Miksi kouluja poltetaan ja oppilaita ja opettajia ammutaan?

Miksi kouluja poltetaan ja oppilaita ja opettajia ammutaan?

Opet­ta­jak­oulu­tus ei näytä anta­van keino­ja ja strate­gioi­ta ongelmien yhteisöl­liseen käsit­te­lyyn. Tämä puolestaan johtunee pitkästä yksilöl­lisyy­den kehi­tyshis­to­ri­as­ta, jos­sa ongel­mat ovat yksilöl­lisiä eikä yhdessä käsitel­tyjä pelisään­töjä ja norme­ja ole sovit­tu. Ne on kyl­lä säädöspo­h­jais­es­ti per­in­teiseen tapaan ylhäältä annet­tu, mut­ta niistä ei ole sovit­tu siten, että oppi­laat tai usein edes opet­ta­jat oli­si­vat niihin sitoutuneet.

Muutos ja tunteet

Muutos ja tunteet

Muu­tok­si­in suos­tu­mi­nen ja muut­tumi­nen tun­tu­vat ole­van ihmisille vaikei­ta asioi­ta. Muu­tok­set hor­jut­ta­vat hallinnan­tun­net­ta ja tas­apain­oa. Ne pelot­ta­vat, usein myös ärsyt­tävät. Jatku­vat muu­tok­set väsyttävät.

Haluatko johtaa luottamusta?

Haluatko johtaa luottamusta?

Johtamisen kir­jal­lisu­udessa esi­in­tyy ryh­mässä tapah­tu­va ilmiö, joka val­lit­see ihmis­ten välisessä vuorovaiku­tuk­ses­sa ja suhteis­sa. Tämän ilmiön myön­teis­inä seu­rauksi­na ihmis­ten toim­inta tehos­tuu ja vuorovaiku­tus para­nee. Tätä on kir­jal­lisu­udessa määritel­ty vuorovaiku­tuk­ses­sa syn­tyneenä vakau­muk­se­na, joka vaikut­taa edelleen vuorovaiku­tuk­seen, yhteistyön toden­näköisyy­teen ja laatu­un. Siihen on liitet­ty rehellisyyt­tä, avoimuut­ta, yhteistyökykyä ja hyvää tahtoa.

Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikku­na perus­tuu Yhdys­val­lois­sa 1950-luvul­la luo­tu­un malli­in, joka käsit­telee yksilön vuorovaiku­tuk­seen liit­tyviä tek­i­jöitä neliru­u­tuisen mallin, ikku­nan, avulla.

Mika Huovi­nen