Yhteisötyönohjaaja & ‑coachkoulutus

13.10.2021–1.12.2023

5200 € (+ALV 24%)

Solvallan urheiluopisto. Nuuksiontie 82, 02820 Espoo.

Sisältö

 • Koulu­tuskäytän­tö­jen ja ryh­mien muodostaminen
 • Työno­h­jauk­sen ja coachin­gin teoria
 • Vuorovaiku­tus ja dialogi
 • Ryh­mä- ja yhteisödynamiikka
 • Yhteisöl­lisyys, koke­muk­sel­lisu­us ja yhteisön pros­es­sikeskeinen kehittäminen
 • Ohjaa­jan itse­tun­te­muk­sen lisäämi­nen ja ohjausetiikka
 • Kri­isit työyhteisössä
 • Toimin­nal­lisu­us ja elämyk­sel­lisyys työnohjauksessa

Kenelle?

 • Koulu­tus sopii työno­h­jaa­jan tai coachin työstä ja työy­hteisö­jen kehit­tämis­es­tä kiin­nos­tuneille, alas­ta riip­pumat­ta. Sovel­tuu eri­no­mais­es­ti myös jo työno­h­jaa­jana toimiville, jot­ka halu­a­vat kehit­tää yhteisöl­listä ja dial­o­gista työsken­te­ly otet­taan sekä osaamis­taan työy­hteisö­jen ohjaamisessa.

Laa­ju­us

 • Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 100 opin­topis­tet­tä. Työsken­te­ly jakau­tuu seuraavasti:
  • 33 päivää kon­tak­tiope­tus­ta, kol­men päivän jak­sois­sa (yht. 231 tuntia).
  • Kon­tak­ti­jak­so­jen väli­nen työsken­te­ly (mm. kir­jal­liset tehtävät, alan kir­jal­lisu­u­teen pere­htymi­nen lukupi­ireis­sä, henkilöko­htaisen  päiväkir­jan pitämi­nen, verkko­työsken­te­lyä, vertaisryhmätyöskentely).
  • Oman työno­h­jaus­ryh­män ohjaami­nen (vähin­tään 20 istuntoa).
  • Coach-ryh­män ohjaami­nen (vähin­tään 10 istuntoa/yksi prosessi).
  • Kir­jal­lisen lop­putyön tekem­i­nen ryhmätyönä.
  • Ver­tais­ryh­mältä saatu työnohjaus/coachaus (10 istuntoa).

Toteu­tus

 • Päivämäärät:

  Koulu­tuk­sen aloi­tus­jak­so: 13.–15.10.2021

  Muut jak­sot:

 • 2. jak­so: 12–14.1.2022

 • 3. jak­so: 23.–25.3.2022
 • 4. jak­so: 23.–25.5.2022
 • 5. jak­so: 31.8–2.9.2022
 • 6. jak­so: 9.–11.11.2022
 • 7. jak­so: 18.–20.1.2023
 • 8. jak­so: 29.–31.3.2023
 • 9. jak­so: 31.5–2.6.2023
 • 10. jak­so: 6.–8.9.2023
 • 11. jak­so: 29.11–1.12.2023

  Kouluttajat

  Reetta Kekkonen

  reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

  KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

  “Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

  Saija Mänttäri
  saija.manttari@huippuyhteisot.fi

  Sosiono­mi (amk), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti, Sek­suaalit­er­apeut­ti,
  Koulut­ta­ja, Huip­puy­hteisöt Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja ja Hal­li­tuk­sen jäsen

  “Olen läs­nä juuri koulutet­tavia tai ohjat­tavia varten.”

  Ilmoittaudu koulutukseen

  lmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on sito­va. Mikäli osal­lis­tu­mi­nen perutaan ilmoit­tau­tu­misa­jan umpeu­tu­misen jäl­keen, veloita­mme 50 % osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta aiheutunei­den kulu­jen peit­tämisek­si. Saat vahvis­tuk­sen ilmoit­tau­tu­mis­es­tasi sähkö­pos­titse (mikäli osoite ilmoitet­tu) tai kir­jeitse viimeistään viikon kulut­tua ilmoit­tau­tu­mis­es­ta. Paikat täytetään ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä, osal­lis­tu­jamäärä on rajattu.

   Halu­an ilmoittautua
   Yhteisö­työno­h­jaa­ja & coachkoulutus
   Johtamisen verkkok­oulu­tus esimiehille
   Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen
   Yhteisö­coach
   Yhteisöhoidon koulu­tus