Yhteisöhoidon koulutukset

Yhteisöhoito on menetelmä, jos­sa yhteisö ja sen jäsenet saavut­ta­vat yhteisen työn avul­la yhdessä sovi­tut tavoit­teet. Opi keinot, joil­la saat­te yhteisönne voimavarat parhaaseen käyt­töön.

Tulevat koulutukset

Koulu­tuk­set alka­vat ko. aloi­tus­päivänä, mikäli koulu­tus­ryh­mät on saatu täy­teen.

Yhteisö­coach

1. koulutusjakso 3.–4.12.2020

2150 € (+ALV 24 %)

Nuuksio, Espoo

Koulutuksen tiedot

Valmis­tut Yhteisö­coachik­si®. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n ja
kan­sain­välisen Coachin­gin kat­to­jär­jestön (ICF) suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen
sisäl­löstä. Koulut­ta­jamme ovat STOry:n hyväksymiä Työno­h­jaa­jia sekä
Yhteisö­coache­ja® (ICF:n mukainen ohjel­ma).

Coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset
valmi­udet toimia itsenäis­es­ti coachi­na. Hän toimii eet­tis­es­ti ja ammatil­lis­es­ti
tietoise­na omas­ta roolis­taan ja käyt­tö­teo­ri­as­taan coach­pros­essien ohjaamises­sa.
Hän osaa rak­en­taa toimi­vat puit­teet dialogille ja myön­teiselle ilmapi­ir­ille.

Yhteisöhoidon koulu­tus hoito‑, kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöille

16.3.2021 — 13.1.23

1620 € (+ALV 24 %)

Koulutuspaikka varmistetaan myöhemmin

Koulutuksen tiedot

Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisään­töi­hin.

Yhteisöhoidon lyhyt- ja pitkäkurssi tilat­tavis­sa myös tilausk­oulu­tuk­se­na!

 Yhteisöhoidon koulu­tuk­set ovat tilat­tavis­sa räätälöi­ty­inä tilausk­oulu­tuksi­na.
Suun­nit­telemme koulu­tuk­sen juuri tei­dän työy­hteisön tarpei­ta parhait­en palvel­e­vak­si kokon­aisu­udek­si.

Val­men­nuk­semme perus­tu­vat koke­muk­sel­lisu­u­teen, pros­es­sei­hin, ammat­ti­taitoon, tasaver­taiseen kohtaamiseen ja asi­akaslähtöisyy­teen.
Ammat­ti­laisverkos­tomme on monipuo­li­nen ja näin teil­lä on mah­dol­lisu­us löytää juuri oikeat ihmiset tei­dän tarpeisi­inne.

Yhteisöhoidon lyhytkurssi

Pros­es­sik­oulu­tus, jon­ka tavoit­teena on pere­hdyt­tää osal­lis­tu­jat yhteisöhoidon peri­aat­teisi­in ja menetelmi­in ja rak­en­taa koko henkilöstön voimin niiden poh­jal­ta toimi­va yhteisö, joka pystyy parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la vas­taa­maan peruste­htävän haasteisi­in.

Toteu­tus ja kesto

 • Kak­si koulu­tus­päivää.

Seu­raa­va lyhytkurssi toteutetaan verkkok­oulu­tuk­se­na jouluku­us­sa 2020.

  Yhteisöhoidon koulutus hoito‑, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöille 

  Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisään­töi­hin. Koulu­tuk­ses­sa tutus­tu­taan käytän­nön­läheis­es­ti yhteisöhoidon perus­pe­ri­aat­teisi­in ja suun­nitel­laan hoidon soveltamista ja toteu­tus­ta osal­lis­tu­jien työy­hteisöis­sä.

  Kenelle?

  • Koulu­tus sovel­tuu mm. sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisille ja ope­tustyötä tekeville sekä kaikille eri­lais­ten ryh­mien kanssa työsken­televille, jot­ka halu­a­vat työkalu­ja ymmärtää ja hal­li­ta ryh­mäilmiöitä sekä ovat kiin­nos­tunei­ta yhteisöl­lisen toim­inta­mallin tuomis­es­ta yksikköön­sä. Koulu­tus sopii hyvin myös työy­hteisöille, jot­ka halu­a­vat rak­en­taa ryh­mästään toimi­van tiimin.

  Toteu­tus ja kesto

  • Yhteisöl­lisyys toim­inta­mallik­si ‑koulu­tuk­semme on käytän­nön­läheinen ja se pureutuu suo­raan yhteisön arkeen ja toim­intaan. Koulu­tus­jak­so­jen aihealueet ja menetelmät on valit­tu niin, että ne tuke­vat osal­lis­tu­jien mah­dol­lisuuk­sia kehit­tää oman yhteisön­sä toim­intaa. Kak­sivuoti­nen koulu­tus sisältää kymme­nen kah­den päivän pitu­ista lähi­jak­soa, joiden aikana saat laadukas­ta ohjaus­ta ja joiden välil­lä yhteisönne saa käytän­nössä kehit­tyä koulu­tuk­sen tavoit­tei­ta kohti. Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 25 opin­topis­tet­tä.