Yhteisöhoidon koulutukset

Yhteisöhoito on menetelmä, jos­sa yhteisö ja sen jäsenet saavut­ta­vat yhteisen työn avul­la yhdessä sovi­tut tavoit­teet. Opi keinot, joil­la saat­te yhteisönne voimavarat parhaaseen käyt­töön.

Yhteisöhoidon koulutus

Tutus­tu­taan käytän­nön­läheis­es­ti yhteisöhoidon perus­pe­ri­aat­teisi­in ja suun­nitel­laan hoidon soveltamista ja toteu­tus­ta osal­lis­tu­jien työy­hteisöis­sä.

Kenelle?

 • Koulu­tuk­set on tarkoitet­tu esimiehille ja henkilöstölle, jot­ka ovat kiin­nos­tunei­ta yhteisöl­lisen toim­inta­mallin tuomis­es­ta yksikköön­sä.

Toteu­tus ja kesto

 • Koulu­tuk­sis­sa pain­ot­tuu osal­lis­tu­jien oma akti­ivi­su­us ja yhteistyö sekä koulu­tus­ryh­män sisäl­lä että koulut­ta­jan ja osal­lis­tu­jien välil­lä. Koulu­tus kestää yhden tai kak­si päivää.

  Yhteisöhoidon lyhytkurssi

  Pros­es­sik­oulu­tus, jon­ka tavoit­teena on pere­hdyt­tää osal­lis­tu­jat yhteisöhoidon peri­aat­teisi­in ja menetelmi­in ja rak­en­taa koko henkilöstön voimin niiden poh­jal­ta toimi­va yhteisö, joka pystyy parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la vas­taa­maan peruste­htävän haasteisi­in.

  Toteu­tus ja kesto

  • Kymme­nen koulu­tus­päivää.

   Yhteisöhoidon koulutus hoito‑, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöille 

   Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisään­töi­hin.

   Kenelle?

   • Koulu­tus sovel­tuu mm. sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisille ja ope­tustyötä tekeville sekä kaikille eri­lais­ten ryh­mien kanssa työsken­televille, jot­ka halu­a­vat työkalu­ja ymmärtää ja hal­li­ta ryh­mäilmiöitä. Koulu­tus sopii hyvin myös työy­hteisöille, jot­ka halu­a­vat rak­en­taa ryh­mästään toimi­van tiimin.

   Toteu­tus ja kesto

   • Yhteisöl­lisyys toim­inta­mallik­si ‑koulu­tuk­semme on käytän­nön­läheinen ja se pureutuu suo­raan yhteisön arkeen ja toim­intaan. Koulu­tus­jak­so­jen aihealueet ja menetelmät on valit­tu niin, että ne tuke­vat osal­lis­tu­jien mah­dol­lisuuk­sia kehit­tää oman yhteisön­sä toimintaa.Kaksivuotinen koulu­tus sisältää kymme­nen kah­den päivän pitu­ista lähi­jak­soa, joiden aikana saat laadukas­ta ohjaus­ta ja joiden välil­lä yhteisönne saa käytän­nössä kehit­tyä koulu­tuk­sen tavoit­tei­ta kohti. Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 25 opin­topis­tet­tä.