Yhteisöcoach-koulutus

28.11.2019 — 17.3.2021

1630 € (+ALV 24 %)

Vesalan kurssikeskus

 Sisältö

 • Huip­puy­hteisöt Oy:n koulu­tuk­ses­sa voit laa­jen­taa ammat­ti­taitoasi ja valmis­tua Yhteisöcoach®:iksi. Yhteisöcoach®:in työ on val­men­taa työy­hteisöjä käyt­tämään yhteisöl­lisiä menetelmiä ja resursse­jaan luovem­min ja tehokkaam­min. Yhteisö­coach® tutkii ja arvioi yhdessä yhteisön kanssa sen toim­intaa ja vahvis­taa yhteisöl­lisiä rak­en­tei­ta, vuorovaiku­tus­ta sekä tavot­tei­den ja menetelmien kehit­tämistä.ä

Kenelle?

 • Koulu­tus on suun­nat­tu yhteisöo­h­jaa­jille ja yhteisöl­lis­es­tä toimin­nas­ta sekä coachingista kiin­nos­tuneille henkilöille. Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 40 opin­topis­tet­tä. Sen suorit­ta­neet henkilöt saa­vat Yhteisö­coach® ‑pätevyy­den ja hei­dät rek­isteröidään Huip­puy­hteisö­jen coach-ser­ti­fioitu­jen listalle.

Toteu­tus ja kesto

 • Koulu­tus toteutetaan päiväk­oulu­tuk­se­na kahdek­sas­sa eril­lisessä koulu­tus­jak­sos­sa.

  1. jak­so
  28.–29.11.2019

  2. jak­so
  4.–5.2.2020

  3. jak­so
  7.–8.4.2020

  4. jak­so
  2.–3.6.2020

  5. jak­so
  27.–28.8.2020

  6. jak­so
  27.–28.10.2020

  7. jak­so
  13.–15.1.2021

  8. jak­so
  16.–17.3.2021

  Kouluttajat

  Reetta Kekkonen

  reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

  KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja

  “Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

  Saija Mänttäri
  saija.manttari@huippuyhteisot.fi

  Sosiono­mi (amk), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti, Sek­suaalit­er­apeut­ti,
  Koulut­ta­ja, Huip­puy­hteisöt Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja ja Hal­li­tuk­sen jäsen

  “Olen läs­nä juuri koulutet­tavia tai ohjat­tavia varten.”

  Ilmoittaudu koulutukseen

  lmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on sito­va. Mikäli osal­lis­tu­mi­nen perutaan ilmoit­tau­tu­misa­jan umpeu­tu­misen jäl­keen, veloita­mme 50 % osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta aiheutunei­den kulu­jen peit­tämisek­si. Saat vahvis­tuk­sen ilmoit­tau­tu­mis­es­tasi sähkö­pos­titse (mikäli osoite ilmoitet­tu) tai kir­jeitse viimeistään viikon kulut­tua ilmoit­tau­tu­mis­es­ta. Paikat täytetään ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä, osal­lis­tu­jamäärä on rajat­tu.