Yhteisöcoach-koulutus

1. jakso: 8.–9.4.2021

2150 € (+ALV 24 %)

Nuuksio, Espoo

Sisältö

 • Koulu­tus on yhteisöl­lis-ratkaisukeskeinen ja monialainen.
 • Valmis­tut Yhteisö­coachik­si®. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n ja kan­sain­välisen coachin­gin kat­to­jär­jestö ICF:n suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen sisällöstä.
 • Työno­h­jaa­ja-coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset valmi­udet toimia itsenäis­es­ti coachina.

Kenelle?

 • Psykolo­geille, työno­h­jaa­jille ja vuorovaiku­tusa­lo­jen ammat­ti­laisille, joil­la on poh­jak­oulu­tuk­se­na korkeak­oulu- tai amk-tasoinen sosiaali‑, ter­veys- tai kas­va­tusalan tutk­in­to. Pääsy­vaa­timuk­se­na on vähin­tään 5 vuo­den koke­mus oma­l­ta alalta.

Toteu­tus ja kesto

1. jak­so
8.9.4.2021

2. jak­so
3.4.6.2021

3. jak­so
2.3.9.2021

4. jak­so
11.12.11.2021

5. jak­so
13.14.1.2022

6. jak­so
17.18.3.2022

7. jak­so

30.–31.5.2022

8. jak­so

30.–31.8.2022

 

Kouluttajat

Reetta Kekkonen

reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

“Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

Saija Mänttäri
saija.manttari@huippuyhteisot.fi

Sosiono­mi (amk), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti, Sek­suaalit­er­apeut­ti,
Koulut­ta­ja, Huip­puy­hteisöt Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja ja Hal­li­tuk­sen jäsen

“Olen läs­nä juuri koulutet­tavia tai ohjat­tavia varten.”

Ilmoittaudu koulutukseen

lmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on sito­va. Mikäli osal­lis­tu­mi­nen perutaan ilmoit­tau­tu­misa­jan umpeu­tu­misen jäl­keen, veloita­mme 50 % osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta aiheutunei­den kulu­jen peit­tämisek­si. Saat vahvis­tuk­sen ilmoit­tau­tu­mis­es­tasi sähkö­pos­titse (mikäli osoite ilmoitet­tu) tai kir­jeitse viimeistään viikon kulut­tua ilmoit­tau­tu­mis­es­ta. Paikat täytetään ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä, osal­lis­tu­jamäärä on rajattu.

  Halu­an ilmoittautua
  Yhteisö­työno­h­jaa­ja & coachkoulutus
  Johtamisen verkkok­oulu­tus esimiehille
  Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen
  Yhteisö­coach
  Yhteisöhoidon koulu­tus