Verkkokurssit

Opiskele mis­sä ja mil­loin haluat.

Tulevat verkkokurssit

Tutus­tu verkkokurssi­tar­jon­taamme ja lähde mukaan kehit­tämään osaamistasi!

Johtamisen verkkok­oulu­tus sote-alan esimiehille

Saatavilla nyt – ilmoittaudu!

970 € (+ALV 24 %)

Verkossa, missä ja milloin haluat

Koulutuksen tiedot

Uudet verkkokurssimme yhdis­tävät verkos­sa tapah­tu­van oppimisen help­pouden ja paikkari­ip­pumat­to­muu­den ryh­mässä käytävi­in keskusteluihin.

Mikä muut­tuu käy­tyäsi koulutuksen

  • Näet selkeäm­min mitä kus­sakin tilanteessa pitää tehdä.
  • Tietoisu­us siitä miten oma­l­la toimin­nal­la voi vaikut­taa ryhmään.
  • Haastei­ta tulee, mut­ta yhdessä yhteisön kanssa ratko­taan ongel­mat ja näkökul­ma muuttuu.

Koulu­tuk­sen rakenne

1. jak­sol­la aiheena on Johtamisen peruste­htävä, esimi­estyö ja mitä se
edel­lyt­tää, ihmisuhde­taidot, sub­stanssi­taidot ja keino­ja johtamiseen

2. jak­sol­la käsit­telemme yhteisön rak­en­tei­ta ja tehokkai­ta kokouksia.

3. jak­sol­la käsitel­lään työn­teon tapo­jen eli pros­essin rak­en­tamista sekä luot­ta­muk­sen rakentamista.

4. jak­sol­la käsitel­lään vuorovaiku­tus­ta, sen rak­en­tei­ta ja kehit­tämistä yhteisön
toimin­nas­sa.

5. jak­sol­la käsitel­lään val­taa ja ihmis­ten vastuita.