Työhyvinvoinnin koulutukset

Hyv­in­voi­va työy­hteisö koos­t­uu hyv­in­voivista työn­tek­i­jöistä. Tee yhteisöstäsi Huippuyhteisö.

Voimaan­nut­ta­va val­oku­vaus ja 12 por­ras­ta parem­paan työy­hteisöön ‑koulu­tuk­set tilat­tavis­sa myös tilauskoulutuksena!

 Työhyv­in­voin­nin koulu­tuk­set ovat tilat­tavis­sa räätälöi­ty­inä tilausk­oulu­tuksi­na.
Suun­nit­telemme koulu­tuk­sen juuri tei­dän työy­hteisön tarpei­ta parhait­en palvel­e­vak­si kokonaisuudeksi.

Val­men­nuk­semme perus­tu­vat koke­muk­sel­lisu­u­teen, pros­es­sei­hin, ammat­ti­taitoon, tasaver­taiseen kohtaamiseen ja asi­akaslähtöisyy­teen.
Ammat­ti­laisverkos­tomme on monipuo­li­nen ja näin teil­lä on mah­dol­lisu­us löytää juuri oikeat ihmiset tei­dän tarpeisiinne.

Voimaannuttava valokuvaus ‑koulutus

Voimaan­nut­ta­va val­oku­va on palkit­tu, Miina Savolaisen kehit­tämä sosi­aaliped­a­gogi­nen menetelmä, jos­sa val­oku­vaa käytetään itse­tun­te­mus- ja vuorovaiku­tus­taito­jen paran­tamiseen. Koulu­tuk­ses­sa tutus­tu­taan menetelmään teo­ri­as­sa ja käytännössä.

Kenelle?

 • Koulu­tus sovel­tuu työno­h­jaa­jille, sosi­aali- ter­veys- ja ope­tusa­lo­jen ammat­ti­laisille sekä muille ihmis­lähei­sis­sä ammateis­sa toimiville. Mukaan voi tul­la koko työy­hteisön voimin tai yksin. Osal­lis­tu­jil­la ei tarvitse olla har­ras­tuneisu­ut­ta valokuvauksessa.

Toteu­tus ja kesto

 • Yksi koulu­tus­päivä. Koulu­tus­päivään sisäl­tyy har­joituk­sia, joi­ta varten tarvit­set n. 20–40 val­oku­vaa itsestäsi..

  12 porrasta parempaan työyhteisöön

  Koulu­tuk­ses­sa opi­taan inhimilli­nen, tehokas ja toimi­va läh­estymistapa työy­hteisö­jen tarkastelu­un, tutkimiseen ja kehit­tämiseen. Koulu­tuk­ses­sa pere­hdytään käytän­nön­läheis­es­ti vuorovaiku­tuk­sen kehit­tämiseen työyhteisössä.

  Kenelle?

  • Koulu­tus sovel­tuu esimiehille, työno­h­jaa­jille, työy­hteisön jäse­nille, ter­apeuteille, ihmis­suhde­työtä tekeville, hoito- ja kas­va­tushenkilöstölle ja kaikille, joi­ta kiin­nos­taa oman itsen­sä kehit­tämi­nen ja tutkiminen.

  Toteu­tus ja kesto

  • Yksi koulu­tus­päivä. Päivän aikana tutus­tu­taan teo­ri­aan, keskustel­laan yhdessä ja käy­dään läpi osal­lis­tu­jien omia esimerkki­ta­pauk­sia, sekä tärkeim­pänä tehdään toimin­nal­lisia har­joit­tei­ta ja viedään opit­tua käytäntöön.

  Sisältö

  • Työelämän tikkataulu työkalu­na työy­hteisön kehit­tämiseen
  • Tutki­va ja reflek­toi­va työ­malli
  • Työy­hteisön kohtaa­va vuorovaiku­tus
  • Dialogi­nen vuorovaiku­tus työy­hteisössä ja asi­akas­suh­teessa
  • Ratkaisukeskeinen toim­inta­malli: ongelmista ratkaisuihin.