Työnohjaus & Coaching

Kirkaste­taan tavoit­teet ja etsitään yhdessä parhaat keinot niiden saavuttamiseksi.

Koulu­tuk­set

Koulutuksemme antavat uusia, työelämässä hyödynnettäviä taitoja. Koulutuksissamme koet elämyksiä, saat oivalluksia ja pääset oppimaan jotakin aivan uutta tai kehittämään jo olemassa olevia taitojasi kollegiaalisissa ryhmissä.

Työno­h­jaus

Työnohjaus on työn ja työyhteisön toiminnan kehittämistä ennen kaikkea keskustelun keinoin. Työnohjauksessa ohjattavat tutkivat ja jäsentävät työtään yksilöinä, tiiminä tai kokonaisena työyhteisönä työnohjaajan avulla.

Coach­ing

Coaching on ohjausta, jossa valmentaja (coach) auttaa valmennettavaa kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Coach kuuntelee aktiivisesti ja esittää kysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja tekemään oikeita ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ter­api­a­palve­lut

Olisiko sinulla juuri nyt tarvetta pohtia ja tunnistaa omia vahvuuksiasi? Haluaisitko löytää keinoja ja ratkaisuja poikkeustilanteesta selviämiseen? Olisiko työskentely tunteidesi kanssa paikallaan? Tarjoamme myös psykoterapia- ja lyhytterapiapalveluita yksilöille ja yhteisöille. Kysy lisää! 

Työy­hteisöso­vit­telu tai työpaikkasovittelu

Sovittelumenetelmä tarjoaa mahdollisuuden kohdata työyhteisön tai työpaikan ristiriidat ja välineen ristiriitojen ratkaisemiseksi. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli on keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen.

Millaisia vaihtoehtoja tarjoamme?

Coaching

Coach­ing on ohjaus­ta, jos­sa val­men­ta­ja (coach) aut­taa val­men­net­tavaa kirkas­ta­maan ja saavut­ta­maan tavoit­teitaan. Sopii eri­tyis­es­ti asiantun­ti­joille sekä esimies- ja johtote­htävis­sä työskenteleville.

Johdon työnohjaus

Johdon työno­h­jauk­sen kohteena on yri­tyk­sen johto­ryh­mä. Tavoit­teena on kehit­tää johto­ryh­män sisäistä toim­intaa, kom­mu­nikaa­tio­ta ja päätöksentekoa.

Yksilötyönohjaus

Yksilö­työno­h­jauk­ses­ta hyö­tyvät eri­tyis­es­ti esimies‑, johto- tai asiantun­ti­jate­htävis­sä työsken­televät. Yksilö­työno­h­jaus on myös arjen aikalisä jokaiselle, joka kaipaa ulkop­uolista tukea ja näke­mys­tä omaan työhön­sä liittyen.

Uraohjaus

Urao­h­jaus on tarkoitet­tu työu­ran muu­tos­ti­lanteisi­in, työ­paikan vai­h­ta­jille ja uut­ta suun­taa työlleen etsiville. Urao­h­jauk­sen tavoit­teena on selkeyt­tää ohjat­ta­van valmiuk­sia, vahvuuk­sia ja toivei­ta uraan liittyen.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisön työno­h­jauk­ses­sa kohteena on kokon­ainen työy­hteisö esimies mukaan lukien. Työno­h­jaa­ja aut­taa ensisi­jais­es­ti löytämään parhaat keinot peruste­htävän toteut­tamiseen, vuorovaiku­tuk­sen kehit­tämiseen ja yhdessä sovit­tu­jen tavoit­tei­den saavuttamiseen.

Ryhmätyönohjaus

Ryh­mä­työno­h­jauk­sen kohteena ovat samankaltai­sis­sa työte­htävis­sä toimi­vat henkilöt, jot­ka voivat tul­la eri työyk­siköistä. Oppimi­nen tapah­tuu ryh­mäläis­ten koke­musten jakamisen ja ryh­män sisäisen keskustelun kautta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millaisia menetelmiä koulutuksissa käytetään?
Koulu­tus on pros­es­si. Työsken­telemme sosiokon­struk­tivis­tisen mallin mukaises­ti, yhdessä keskustellen, nau­raen, iloiten oival­luk­sista, työstäe nasioi­ta ja tutkien teo­ri­aa ja hyö­dyn­täen uut­ta tietoa ja osaamista käytän­töön. Oppimiskäsi­tyk­semme on kon­struk­ti­ivi­nen ja ratkaisui­hin pyrkivä. Työsken­te­ly­mallit ovat toisia ihmisiä kun­nioit­tavia ja kohtaavia, yhteistä oival­lus­ta kehit­täviä, yhteisöl­lisiä ja kaikkien osaamista hyödyntäviä.
Miten voin räätälöidä juuri meille sopivan koulutuksen?
Soi­ta tai lähetä sähkö­pos­tia meille, ker­ro mitä tarvitse ja halu­at, tehdään yhdessä juuri Sin­ulle ja Teille sopi­va koulu­tuskokon­aisu­us, joka palvelee tei­dän tarpei­tanne. Me hyö­dyn­nämme tei­dän tieto­taitoanne ja annamme oman osaamisemme tei­dän käyttöönne.
Millainen lopputyö opiskeluun liittyy?
Lop­putyössä kul­mi­noituu sekä ryh­män yhteinen työsken­te­ly ja yhdessä oival­t­a­mi­nen ja oppimi­nen. Lop­putyöt tehdään yhdessä työstäen pien­ti­imin tai koko koulu­tus­ryh­män kanssa. Jokainen aut­taa jokaista, voit tuo­da kysymyk­sesi tois­t­en ratkaistavak­si, saat uusia oival­luk­sia ja pääset jälleen eteen­päin. Lop­putyö on yhteinen pros­es­si, oival­lamme ja opimme yhdessä.
Mitä tarkoittaa pienryhmätoiminta koulutuksessa?
Koulu­tus­ryh­mä jae­taan yhteisen sopimuk­sen mukaan pien­ryh­mi­in, jot­ka toimi­vat koulu­tuk­sen ajan kunkin ryh­män jäse­nen oppimisen tukemises­sa ja aut­tamises­sa koulu­tus­jak­so­jen välil­lä. Myös lähipäivien aikana työsken­nel­lään paljon vai­h­tu­vis­sa pien­ryh­mis­sä ja jae­taan siten kunkin osaamista toisille ja työstetään uut­ta tietoa. Yhdessä onnistumme!
Missä voin hyödyntää koulutuksesta saamaani osaamista?
Asi­akkaamme koke­vat kehit­tyvän­sä ihmisenä elämässä ja työn­tek­i­jänä työssä. Koulu­tus vaikut­taa laa­ja-alais­es­ti joka elämän alueel­la. Asi­akkaamme koke­vat saa­vansa enem­män kuin osasi­vat odot­taa. Käsi­tys työstä avar­tuu, samoin oman toimin­nan kehit­tämi­nen aut­taa työn­hallinnan tun­net­ta. Asi­akastyössä, työy­hteisössä työn­tek­i­jöi­den kanssa, omas­sa per­heessä ja henkilösuhteissa.