Tarinamme

Koulupoikien ymmärtäjästä työhyv­in­voin­nin edel­läkävi­jäk­si:
40 vuot­ta into­hi­moista työtä yhteisö­jen hyväksi.

}

1970-luku

Tari­namme sai alkun­sa 1970-luvun alus­sa Jyväskylän kaupun­gin poikien oppi­laskodis­sa. Oppi­laskodin johta­ja Kale­vi Kai­pio huo­masi, että avoimuus, kun­nioi­tus ja luot­ta­mus tuot­ti­vat parem­pia tulok­sia kuin aiem­min käytössä olleet pakkokeinot. Kurit­tomat ja rötöstelevät oppi­laat rauhoit­tui­v­at päästessään tasaver­taisik­si ja vas­tu­ullisik­si yhteisön jäseniksi. Myös henkilökun­nan ja oppi­laiden suh­teet muut­tui­v­at luotet­taviksi ja avoimiksi.

}

Yhteisökasvatuksen alku

Tätä uut­ta menet­te­ly­ta­paa alet­ti­in kut­sua yhteisökas­vatuk­sek­si. Suo­ma­laisen yhteisökas­vatuk­sen menetelmien kehit­tämi­nen johti myös menetelmien koulut­tamisen tarpeeseen. Siihen vas­tat­ti­in perus­ta­mal­la Jyväskylän Koulu­tuskeskus Oy, jos­sa alet­ti­in toteut­taa yhteisökas­vatuk­sen ajatuk­sia käytän­nössä. Täl­lä nimel­lä ja lyhen­teel­lä JKK mei­dät tun­net­ti­in aina vuo­teen 2018 asti.

}

Uusi aika, uusi nimi

Nelikym­men­vuo­tisen taipaleen jäl­keen tuli aika uud­is­tua nimeä myöten. Uusi nimemme Huip­puy­hteisöt kuvas­taa yhteistä matkaa asi­akkaidemme kanssa taval­lis­es­ta työy­hteisöstä Huip­puy­hteisök­si. Tar­joamme palvelu­jamme monipuolisel­la ammat­ti­taidol­la kaiken­laisille yhteisöille.

}

Monipuolista koulutusta

Autamme yhteisöjä oival­ta­maan yhteisöl­lisyy­den edut ja kas­va­maan hyv­in­voiviksi ja tehokkaasti toimiviksi yhteisöik­si. Jär­jestämme avoimia koulu­tuk­sia, jois­sa jaamme työvä­lineitä kehit­tymiseen. Lisäk­si meiltä voi tila­ta eri­laisia tilausk­oulu­tuk­sia sekä työno­h­jaus­ta ja coachin­gia yksilöille, tiimeille ja kokon­aisille työy­hteisöille. Yhä edelleen autamme tekemään Huip­puy­hteisöjä – samal­la tapaa kuin oppi­laskodis­sa yli 40 vuot­ta sitten.