Muu­tok­si­in suos­tu­mi­nen ja muut­tumi­nen tun­tu­vat ole­van ihmisille vaikei­ta asioi­ta. Muu­tok­set hor­jut­ta­vat hallinnan­tun­net­ta ja tas­apain­oa. Ne pelot­ta­vat, usein myös ärsyt­tävät. Jatku­vat muu­tok­set väsyt­tävät. Ärsy­tys ja väsymys nou­se­vat varsinkin sil­loin, kun muu­tok­sia tulee paljon ja niitä tapah­tuu nopeas­sa tahdis­sa. Ihmi­nen ei ehdi mukaan ajatuksi­neen ja tun­tei­neen. Syn­tyy tarve vas­tus­taa, pul­likoi­da vas­taan, pitää kynsin ham­pain kiin­ni van­has­ta, tutus­ta ja tur­val­lisek­si koe­tus­ta. Voimavaro­ja kuluu vas­tus­tuk­ses­sa turhaan. Muu­tok­si­in jäädään jun­naa­maan eikä kyetä näkemään eteen avau­tu­via mah­dol­lisuuk­sia. Epä­var­muus, pelko, viha, suru ja kaipaus tule­vat tun­teina tutuik­si.

Ihmiset tarvit­se­vat aikaa muu­tok­si­in ja oman henkisen tilansa hallintaan. Kiel­teiset tun­teet tulee saa­da kiuku­ta. Muu­tos merk­it­see aina luop­umista. Suru­työtä pitää saa­da tehdä. Vain sure­mal­la ja luop­umal­la uudelle tulee tilaa. Ja aina on niin, että joku tarvit­see enem­män aikaa muu­tok­si­in sopeu­tu­miseen ja niiden hyväksymiseen kuin muut. Ihmiset ovat eri­laisia ja se tulee tun­nus­taa.

Muu­tok­set tuo­vat tarpeel­lista uud­is­tu­mista työhön, arkeen ja laa­jem­minkin elämään. Haitalliset, kehi­tys­tä jar­rut­ta­vat ruti­init kyseenalais­tu­vat ja rikkoutu­vat. Rikkou­tu­mi­nen avaa tilaa tuoreelle ja uudelle. Hyvin johdet­tuna muu­tok­set kyl­lä suju­vat. Hal­li­tut ja perustel­lut muu­tok­set voidaan kokea haasteina. Ja kun vielä sal­li­taan muu­tos­matkalla koet­tu­jen tun­tei­den ilmaisua, innos­tu­taan lop­ul­ta kokeile­maan uusia tapo­ja nähdä, toimia ja elää. Haetaan ja löy­de­tään hyviä ratkaisu­ja asioiden uud­is­tamisek­si.

Ja kun suun­ta vai­h­tuu, on tilaa virk­istäville tuulille. Huo­maa, että omis­sakin pur­jeis­sa on taas tuul­ta ja mat­ka tait­tuu hyvis­sä fiilik­sis­sä. Muu­tok­sille antautues­saan sitä huo­maa ole­vansa edelleen oival­ta­va, kasvukykyi­nen ja jopa luo­va.

Eipä siis muu­ta kuin tsemp­piä ja virk­istäviä tuu­lia muu­tos­matkoille ja ‑matkalaisille!