Kriisityön koulutukset

Kun apua tarvi­taan. Meiltä saat eväät kri­isien jälkeiseen johtamiseen ja työy­hteisön tukemiseen.

Defus­ing- ja Debrief­ing-ohjaa­jak­oulu­tuk­set tilat­tavis­sa myös tilauskoulutuksena!

 Kri­isi­työn koulu­tuk­set ovat tilat­tavis­sa räätälöi­ty­inä tilausk­oulu­tuksi­na.
Suun­nit­telemme koulu­tuk­sen juuri tei­dän työy­hteisön tarpei­ta parhait­en palvel­e­vak­si kokonaisuudeksi.

Val­men­nuk­semme perus­tu­vat koke­muk­sel­lisu­u­teen, pros­es­sei­hin, ammat­ti­taitoon, tasaver­taiseen kohtaamiseen ja asi­akaslähtöisyy­teen.
Ammat­ti­laisverkos­tomme on monipuo­li­nen ja näin teil­lä on mah­dol­lisu­us löytää juuri oikeat ihmiset tei­dän tarpeisiinne.

Defusing-ohjaajakoulutus

Defus­ing- eli purkukok­ous­menetelmä on kri­isi­työn menetelmä, jon­ka avul­la käy­dään rankat työkoke­muk­set läpi tuoreeltaan, joko jo työvuoron aikana tai sen lopuk­si, koulute­tun ohjaa­jan johdol­la. Purkukok­ous on yksi keino edis­tää työn­tek­i­jöi­den henkistä hyv­in­voin­tia ja ylläpitää työkyky­isyyt­tä. Defus­ing-ohjaa­jak­oulu­tus val­men­taa tiedol­lis­es­ti ja koke­muk­sel­lis­es­ti purkukok­ouk­sen ohjaamiseen. On tärkeää, että ohjaa­jat tun­te­vat työym­päristön.

Kenelle?

  • Sovel­tuu kri­isi­työn ohjaamis­es­ta kiin­nos­tuneille, jot­ka kaipaa­vat perusti­etämys­tä defus­ing-menetelmästä jahalu­a­vat mah­dol­lis­es­ti ottaa sen käyt­töön omas­sa yksikössä.

Toteu­tus ja kesto

  • 3 päivää

Sisältö

 

  • Työelämässä koh­dat­ta­vat järkyt­tävät tilanteet ja niiden vaiku­tuk­set työhyv­in­voin­ti­in ja työssä jaksamiseen
  • Defus­ing-menetelmän esit­te­ly, tarkoi­tus, käyt­tö ja hyödyt
  • Miten juur­rut­taa menetelmä oman yksikköön?
  • Omas­ta jak­samis­es­ta huolehtiminen
  • Mitä ihmiselle tapah­tuu, kun mieltä järkyt­tävä tilanne yllättää

Debriefing-ohjaajakoulutus

Debrief­ing on psykologi­nen jälkipuin­timenetelmä, jos­sa kri­isiä pure­taan ammat­ti­laisen kanssa muu­ta­man päivän kulut­tua tapah­tuneesta. Tarkoi­tus on käy­dä tapah­tunut seikkaperäis­es­ti läpi niin, että tapah­tuneesta muo­dos­tuu toden­mukainen kuva, jota shokki­ti­la tai omat tun­teet eivät pääse sekoittamaan.

Kenelle?

  • Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­los­sa työsken­televille ammat­ti­laisille, kun­nal­li­sis­sa kri­isiryh­mis­sä mukana oleville tai niihin halu­aville sekä muis­sa organ­isaa­tiois­sa toimiville kri­isi­työstä kiin­nos­tuneille henkilöille. 

Toteu­tus ja kesto

  • 3 päivää. Koulu­tus toteutetaan käytän­nön­läheis­es­ti ja vuorovaiku­tuk­sel­lis­es­ti. Oppimi­nen perus­tuu koulut­ta­jien ja koulutet­tavien tietoon ja koke­muk­si­in. Sisältää teo­ri­aa ja ryhmätyöskentelyä.