Koulutuskalenteri

Kat­so alta kaikille avoimet koulutuksemme.

Tulevat koulutukset

Koulu­tuk­set alka­vat ko. aloi­tus­päivänä, mikäli koulu­tus­ryh­mät on saatu täyteen.

Johtamisen verkkok­oulu­tus sote-alan esimiehille

Nyt saatavilla – ilmoittaudu!

970 € (+ALV 24 %)

Verkossa, missä ja milloin haluat

Koulutuksen tiedot

Uudet verkkokurssimme yhdis­tävät verkos­sa tapah­tu­van oppimisen help­pouden ja paikkari­ip­pumat­to­muu­den ryh­mässä käytävi­in keskusteluihin.

Mikä muut­tuu käy­tyäsi koulutuksen

  • Näet selkeäm­min mitä kus­sakin tilanteessa pitää tehdä.
  • Tietoisu­us siitä miten oma­l­la toimin­nal­la voi vaikut­taa ryhmään.
  • Haastei­ta tulee, mut­ta yhdessä yhteisön kanssa ratko­taan ongel­mat ja näkökul­ma muuttuu.

Koulu­tuk­sen rakenne

1. jak­sol­la aiheena on Johtamisen peruste­htävä, esimi­estyö ja mitä se
edel­lyt­tää, ihmisuhde­taidot, sub­stanssi­taidot ja keino­ja johtamiseen

2. jak­sol­la käsit­telemme yhteisön rak­en­tei­ta ja tehokkai­ta kokouksia.

3. jak­sol­la käsitel­lään työn­teon tapo­jen eli pros­essin rak­en­tamista sekä luot­ta­muk­sen rakentamista.

4. jak­sol­la käsitel­lään vuorovaiku­tus­ta, sen rak­en­tei­ta ja kehit­tämistä yhteisön
toimin­nas­sa.

5. jak­sol­la käsitel­lään val­taa ja ihmis­ten vastuita.

Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen

Seuraava koulutus käynnistyy loppusyksystä 2021, kysy lisää!

1770 € (+ALV 24 %)

Särkisaari, Jämsä

Koulutuksen tiedot

Val­men­ta­van yhteisöl­lisen johtamisen koulu­tus tar­joaa yhteisön johtamiseen käytän­nössä tes­tatut tiedot, taidot ja väli­neet. Koulu­tuk­sen sisäl­löt kat­ta­vat yhteisöl­lisen toim­intakult­tuurin kehit­tämisen, kehit­tämisessä tarvit­ta­vat sosi­aaliset väli­neet sekä johta­jan henkilöko­htaiset taidot välinei­den soveltamiseen.

Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la ja sekä ope­tus- ja kas­va­tusalal­la toimiville esimiehille sekä johtajille.

Yhteisö­coach

Kysy lisää seuraavan koulutuksen ajankohdasta!

2150 € (+ALV 24 %)

Nuuksio, Espoo

Koulutuksen tiedot

Valmis­tut Yhteisö­coachik­si®. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n ja
kan­sain­välisen Coachin­gin kat­to­jär­jestön (ICF) suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen
sisäl­löstä. Koulut­ta­jamme ovat STOry:n hyväksymiä Työno­h­jaa­jia sekä
Yhteisö­coache­ja® (ICF:n mukainen ohjelma).

Coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset
valmi­udet toimia itsenäis­es­ti coachi­na. Hän toimii eet­tis­es­ti ja ammatil­lis­es­ti
tietoise­na omas­ta roolis­taan ja käyt­tö­teo­ri­as­taan coach­pros­essien ohjaamises­sa.
Hän osaa rak­en­taa toimi­vat puit­teet dialogille ja myön­teiselle ilmapiirille.

Yhteisöhoidon koulu­tus hoito‑, kuntou­tus- ja kasvatusyhteisöille

Seuraava koulutus käynnistyy 23.–24.11.2021, kysy lisää!

1620 € (+ALV 24 %)

Koulutuspaikka varmistetaan myöhemmin

Koulutuksen tiedot

Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisääntöihin.

Yhteisö­työno­h­jaa­ja ja yhteisö­coach ‑koulu­tus 20212023 

Alkaa 13.–15.10.2021 tai sen jälkeen, kun kurssi on täynnä.

5200 € (+ALV 24 %)

Koulutuksen tiedot

  • Yhteisöl­lis-ratkaisukeskeinen, monialainen
  • Valmis­tut Työno­h­jaa­jak­si ja Coachiksi.
  • Koulu­tus nou­dat­taa STOry:n suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen sisällöstä.
  • Yhteisö­työno­h­jaa­ja-yhteisö­coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset valmi­udet toimia itsenäis­es­ti työno­h­jaa­jana sekä coachina.