Koulutuskalenteri

Kat­so alta kaikille avoimet koulu­tuk­semme.

Tulevat koulutukset

Yhteisö­coach-koulu­tus 40 op

28.11.2019 — 17.3.2021

1630 € (+ALV 24 %)

Vesalan kurssikeskus

Koulutuksen tiedot

Huip­puy­hteisöt Oy:n koulu­tuk­ses­sa voit laa­jen­taa ammat­ti­taitoasi ja valmis­tua Yhteisöcoach®:iksi. Yhteisöcoach®:in työ on val­men­taa työy­hteisöjä käyt­tämään yhteisöl­lisiä menetelmiä ja resursse­jaan luovem­min ja tehokkaam­min sekä arvioi­da yhdessä yhteisön kanssa sen toim­intaa ja vahvis­taa yhteisön toim­intaa.

Yhteisöhoidon koulu­tus 25 op

25.11.19 —

1520 € (+ALV 24 %)

Mutasen leirikeskus, Jyväskylä

Koulutuksen tiedot

Yhteisöhoito on menetelmä, jos­sa yhteisö ja sen jäsenet saavut­ta­vat yhteisen työn avul­la yhdessä sovi­tut tavoit­teet. Opi keinot, joil­la saat­te yhteisönne voimavarat parhaaseen käyt­töön.

Yhteisöhoidon koulutus hoito‑, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöille 

Yhteisöhoito kuntou­tus- ja kas­va­tusy­hteisöis­sä tarkoit­taa yhteisön tietoista käyt­tämistä apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa. Yhteisöl­lisen toimin­nan avul­la koko henkilöstö ja myös asi­akkaat saadaan sitou­tu­maan johdon­mukaisi­in käytän­töi­hin ja pelisään­töi­hin.

Kenelle?

Koulu­tus sovel­tuu mm. sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisille ja ope­tustyötä tekeville sekä kaikille eri­lais­ten ryh­mien kanssa työsken­televille, jot­ka halu­a­vat työkalu­ja ymmärtää ja hal­li­ta ryh­mäilmiöitä. Koulu­tus sopii hyvin myös työy­hteisöille, jot­ka halu­a­vat rak­en­taa ryh­mästään toimi­van tiimin.

Toteu­tus ja kesto

Yhteisöl­lisyys toim­inta­mallik­si ‑koulu­tuk­semme on käytän­nön­läheinen ja se pureutuu suo­raan yhteisön arkeen ja toim­intaan. Koulu­tus­jak­so­jen aihealueet ja menetelmät on valit­tu niin, että ne tuke­vat osal­lis­tu­jien mah­dol­lisuuk­sia kehit­tää oman yhteisön­sä toim­intaa.

Kak­sivuoti­nen koulu­tus sisältää kymme­nen kah­den päivän pitu­ista lähi­jak­soa, joiden aikana saat laadukas­ta ohjaus­ta ja joiden välil­lä yhteisönne saa käytän­nössä kehit­tyä koulu­tuk­sen tavoit­tei­ta kohti.

Ensim­mäi­nen lähi­jak­so on 25.–26.11. Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 25 opin­topis­tet­tä.

Yhteisö­työno­h­jaa­ja & ‑Coachk­oulu­tus 100op

5.2.2020 — 1.4.2022

5200 € (+ALV 24 %)

Etelä-Suomi

Koulutuksen tiedot

Koulu­tuk­ses­samme suori­tat kak­sois­tutkin­non ja valmis­tut samal­la sekä Työno­h­jaa­jak­si että Coachik­si. Koulu­tuk­semme nou­dat­taa STOry:n suosi­tuk­sia koulu­tuk­sen sisäl­löstä. Kaik­ki koulut­ta­jamme ovat STOry:n hyväksymiä Työno­h­jaa­jia sekä Yhteisö­coache­ja® (ICF:n mukainen ohjel­ma). Vas­tuuk­oulut­ta­jal­la on myös ped­a­gogi­nen pätevyys ja ylem­pi korkeak­oulu­tutk­in­to.

Työno­h­jaa­ja-coachk­oulu­tuk­ses­sa opiske­li­ja saa tiedol­liset, taidol­liset ja koke­muk­sel­liset valmi­udet toimia itsenäis­es­ti työno­h­jaa­jana sekä ‑coachi­na. Hän toimii eet­tis­es­ti ja ammatil­lis­es­ti tietoise­na omas­ta roolis­taan ja käyt­tö­teo­ri­as­taan työno­h­jaus­pros­essien ohjaamises­sa. Hän osaa rak­en­taa toimi­vat puit­teet dialogille ja myön­teiselle ilmapi­ir­ille.

Koulu­tus antaa valmi­udet toimia työno­h­jaa­jana tai Coachi­na® eri­lai­sis­sa työy­hteisöis­sä, ‑ryh­mis­sä, ja ‑ympäristöis­sä. Keskeistä työno­h­jaa­ja-coachk­oulu­tuk­ses­samme on koke­muk­selli­nen pros­es­si, yhteisöl­lis­es­tä ja ratkaisukeskeis­es­tä viiteke­hyk­ses­tä. Coach on ammatil­lisen tutkimisen ja kehit­tymisen ammat­ti­lainen.

KENELLE

Vuorovaiku­tusa­lo­jen ammat­ti­laisille, joil­la poh­jak­oulu­tuk­se­na joko sosiaali‑, kasvatus‑, ter­veys- tai hoitoalan tutk­in­to. Sovel­tuu myös hyvin esimiehille ja johtamisen ammat­ti­laisille tai sel­l­ais­es­ta kiin­nos­tuneille. Opiske­li­joil­ta vaa­di­taan itseo­h­jau­tu­vu­ut­ta, kiin­nos­tus­ta kehit­tää itseään ja osal­lis­tua tiim­i­työhön.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Koulu­tus sisältää teo­reet­tista ja koke­muk­sel­lista opiskelua:

• itsenäistä ja pien­ryh­mis­sä tapah­tu­vaa väli- ja verkko­työsken­te­lyä

• ammat­tikir­jal­lisu­u­teen pere­htymistä

• yhteisöl­lisen kehit­tämis­hankkeen toteut­tamisen

• työno­h­jaa­jana ja coachi­na toim­imista

• työno­h­jat­ta­vana ja coachi­na olemista.

Koulu­tus on 2,5 v. pros­es­si­mainen kokon­aisu­us: Sisältää 33 lähiope­tus­päivää ja verkos­to­työsken­te­lyä. Opiske­li­jal­ta edel­lytetään sitou­tu­mista koko koulu­tus­pros­es­si­in. Koulu­tuk­sen laa­ju­us on 100 op. Koulu­tuk­sen pääsy­vaa­timuk­se­na on vähin­tään 5 vuo­den koke­mus oma­l­ta alal­taan. Ryh­mään val­i­taan enin­tään 12 opiske­li­jaa.

Opiske­li­ja toimii ryh­mä-yhteisö­työno­h­jaa­jana ja –coachi­na koulu­tuk­sen aikana vähin­tään 105 h. Oman työsken­te­lyn reflek­toin­ti kuu­luu koulu­tus­pros­es­si­in. Opiske­li­ja osal­lis­tuu myös koulu­tustyöno­h­jauk­seen, opiske­li­jat toimi­vat myös tois­t­en­sa työno­h­jaa­ji­na ja coacheina. Työsken­te­ly lähiope­tus­päivil­lä on yhteisölli­nen ja pros­es­suaa­li­nen, pros­essin ohjaus­vas­tuu on koulut­ta­jil­la. Opiske­li­jat tuot­ta­vat yhdessä työno­h­jauk­seen ja coachauk­seen liit­tyvän kehit­tämis­hankkeen lop­putyönä.

KOULUTTAJAT

Vas­tuuk­oulut­ta­jana toimii KM, Mas­ter-TSC®, Johdon­työno­h­jaa­ja, Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja, Yhteisö­coach®, ET-Psykoter­apeut­ti Reet­ta Kekko­nen. Muina koulut­ta­ji­na; Sosiono­mi (AMK), Yhteisö­työno­h­jaa­ja, Yhteisö­coach®, Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti Sai­ja Mänt­täri ja SH (AMK), Yhteisö­työno­h­jaa­ja, YAMK Joht­a­mi­nen (koul), Kri­isi­työn koulut­ta­ja Johan Var­ti­ainen

Koulu­tus alkaa heti kun ryh­mä on täyn­nä.