Tuo­mas on lausut­tu ter­ve­tulleek­si runopukuisin säkein. Lounais-suo­ma­lainen runo kuu­luu seu­raavasti: 

Tule meille Tuo­mas kulta

tuo joulu tullessansa,

olut­tyn­nyri olalansa,

viinapikari pivosansa,

juus­tokakku kailosansa.

Kyl sä mei­jän portin tunnet:

ter­varisti, rautarengas,

mus­ta koira portin alla.

 

Tässä Tuo­mas saa­puu hauskasti henkilöi­tynä mukanaan lukuisas­ti joulun tun­nus­merkke­jä. Joulun valmis­telu­jen tuli olla Tuo­maan päivään jo lop­pu­un suoritet­tuina. Joulu­rauha on tarkoit­tanut rauhal­lisu­ut­ta ja lep­oa ark­isten askarei­den hyörinässä. ”Tuo­maas­ta housut naulaan ja alkaa joulu­rauha” on san­ot­tu Hämeessä ja Uudel­la­maal­la. ”Tuo­mas tuvan tarvit­see” – Joulu oli astunut sisään!

Lähde: Kus­taa Vilku­nan Vuo­tu­inen ajantieto

Olemme menos­sa kohti Joulua, rauhoit­tumisen, aut­tamisen, antamisen ja läm­mön juh­laa. Tänä vuon­na se on eri­lainen kuin aiem­min. Elämme Koro­nan var­jos­sa ja meil­lä kaikil­la on vaikea ja haas­ta­va vuosi takana. Nyt jos koskaan voimme rauhoit­taa Joulun ajan ja naut­tia siitä läheis­temme kanssa. Joulu tulee sydämiimme.

Meil­lä Huip­puy­hteisö Oy:ssä on ollut onnea tehdä töitä aivan upei­den organ­isaa­tioiden, yri­tys­ten ja yhteisö­jen sekä ihmis­ten kanssa. Olemme siitä todel­la onnel­lisia, kiitol­lisia ja ylpeitä. Olemme yhdessä hei­dän kanssaan työsken­nelleet Koro­nan aiheut­tamien haastei­ta ja kipuko­htia ratkoen. Olemme tavan­neet joko verkko-alus­toiden väl­i­tyk­sel­lä tai mask­ien kanssa livenä tur­vaetäisyyksin. Kuitenkin tärkein­tä on ollut yhdessä yrit­tämi­nen ”vaik­ka läpi har­maan kiv­en”. ”Yhdessä olemme enem­män!” Se on tul­lut todek­si tämän vuo­den aikana. Ja tästä jatkamme ensi vuon­na, olkoon se hiukan helpom­pi kuin tämä vuosi. Kaik­ki se työ mitä olemme yhdessä tehneet, kan­taa vielä hyvi­in tuloksiin.

Kaikkia yhteistyökump­paneita­mme kiit­täen ja Oikein hyvää Joulua

Toiv­ot­taen

Huip­puy­hteisö Oy:n väki