Johtamisen verkkokurssi sote-alan esimiehille

Ilmoittaudu nyt – käynnistyy ryhmän täytyttyä!

970 € (+ALV 24%)

Verkossa

Uudet verkkokurssimme yhdis­tävät verkos­sa tapah­tu­van oppimisen help­pouden ja paikkari­ip­pumat­to­muu­den ryh­mässä käytävi­in keskusteluihin.

Mikä muut­tuu ja mitä saat koulutuksesta?

Innos­tut työstäsi uudelleen ja työhyv­in­voin­tisi lisään­tyy. Sinä ja työy­hteisösi opitte tekemään työtänne toisin. Oival­lat, mitä tarkoit­taa jaet­tu johta­ju­us ja miten saadaan koko yhteisö mukaan.

Tutus­tut toisi­in esimiehi­in, kuulet miten he ovat organ­isoi­neet oman työn­sä ja löy­dätte yhdessä uusia malle­ja toimia. Koulut­ta­jat ovat webi­naarien kaut­ta jaka­mas­sa omaa pitkää osaamis­taan ja koke­mus­taan
Sinulle.

Koulu­tuk­sen rakenne

Koulu­tus sisältää 5 jak­soa, jot­ka etenevät pros­essi­na eteen­päin, rak­entuen johtamisen kokon­aisu­udek­si. Koulu­tuk­ses­sa opiskel­laan webi­naareis­sa, pien­ryh­mis­sä ja yksin verkos­sa sekä myös työy­hteisösi kanssa livenä.

Koulu­tus käyn­nistyy, kun ryh­mä saadaan täy­teen. Koulu­tuk­seen on jatku­va haku.

   Kouluttajat

   Reetta Kekkonen

   reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

   KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

   “Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

   Saija Mänttäri
   saija.manttari@huippuyhteisot.fi

   Sosiono­mi (amk), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti, Sek­suaalit­er­apeut­ti,
   Koulut­ta­ja, Huip­puy­hteisöt Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja ja Hal­li­tuk­sen jäsen

   “Olen läs­nä juuri koulutet­tavia tai ohjat­tavia varten.”

   Ilmoittaudu koulutukseen

   lmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on sito­va. Mikäli osal­lis­tu­mi­nen perutaan ilmoit­tau­tu­misa­jan umpeu­tu­misen jäl­keen, veloita­mme 50 % osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta aiheutunei­den kulu­jen peit­tämisek­si. Saat vahvis­tuk­sen ilmoit­tau­tu­mis­es­tasi sähkö­pos­titse (mikäli osoite ilmoitet­tu) tai kir­jeitse viimeistään viikon kulut­tua ilmoit­tau­tu­mis­es­ta. Paikat täytetään ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä, osal­lis­tu­jamäärä on rajattu.

    Halu­an ilmoittautua
    Yhteisö­työno­h­jaa­ja & coachkoulutus
    Johtamisen verkkok­oulu­tus esimiehille
    Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen
    Yhteisö­coach
    Yhteisöhoidon koulu­tus