Osallistava ja innostava johtaminen

15.4.2021–6.4.2022

1770 € (+ALV 24%)

Särkisaari, Jämsä

 Val­men­ta­van yhteisöl­lisen johtamisen koulu­tus tar­joaa yhteisön johtamiseen käytän­nössä tes­tatut tiedot, taidot ja väli­neet. Koulu­tuk­sen sisäl­löt kat­ta­vat yhteisöl­lisen toim­intakult­tuurin kehit­tämisen, kehit­tämisessä tarvit­ta­vat sosi­aaliset väli­neet sekä johta­jan henkilöko­htaiset taidot välinei­den soveltamiseen.

Koulu­tus sovel­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la ja sekä ope­tus- ja kas­va­tusalal­la toimiville esimiehille sekä johtajille.

Koulu­tuk­sen sisältöjä:

 • Perus tehtävä ja sen kirkas­t­a­mi­nen: yksilön ja yhteisön toimin­nan rakentaminen.
 • Minä johta­jana: ter­apeut­ti­nen läh­estymi­nen johtamisen väli­neenä henkilöstön ja yksikön toiminnassa.
 • Henkilöko­htaisen johtamisot­teen löytämi­nen: johtamisen iden­ti­teetin hah­mot­tumi­nen. Johta­jan rooli eri­lai­sis­sa työyhteisöissä.
 • Miten luon johtamista tuke­van vuorovaiku­tuk­sen ja kom­mu­nikaa­tion rakenteen?
 • Johtamisen keskeis­ten pros­essien hal­tu­unot­ta­mi­nen: yhteisöl­lisen johtamisen kaut­ta vahvu­ut­ta ja osaamista johtamistyöhön.

Toteu­tus

 • 1 . jak­so
  15.16.4.2021
 • 2. jak­so
  10.11.6.2021
 • 3. jak­so
  9.10.9.2021
 • 4. jak­so
  23.24.11.2021
 • 5. jak­so
  1.2.2.2022
 • 6. jak­so
  5.–6.4.2022

Koulu­tus käyn­nistyy ko. päivänä, kun ryh­mä saadaan täyteen.

  Kouluttajat

  Reetta Kekkonen

  reetta.kekkonen@huippuyhteisot.fi

  KM, Mas­ter-TSC®, Johdon työno­h­jaa­ja (STO­ry), Ryh­mä- ja yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Reteam­ing­coach, Eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­ti, Ammatill­i­nen opet­ta­ja, Debrief­ing- ja Defusin­go­h­jaa­ja, Koulut­ta­ja, Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

  “Olen koulut­ta­jana ja työno­h­jaa­jana vauhdikas, akti­ivi­nen ja toimelias.”

  Saija Mänttäri
  saija.manttari@huippuyhteisot.fi

  Sosiono­mi (amk), Yhteisö­työno­h­jaa­ja (STO­ry), Yhteisö­coach® (ICF), Ratkaisukeskeinen lyhyt­ter­apeut­ti, Sek­suaalit­er­apeut­ti,
  Koulut­ta­ja, Huip­puy­hteisöt Oy:n toim­i­tusjo­hta­ja ja Hal­li­tuk­sen jäsen

  “Olen läs­nä juuri koulutet­tavia tai ohjat­tavia varten.”

  Ilmoittaudu koulutukseen

  lmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on sito­va. Mikäli osal­lis­tu­mi­nen perutaan ilmoit­tau­tu­misa­jan umpeu­tu­misen jäl­keen, veloita­mme 50 % osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta aiheutunei­den kulu­jen peit­tämisek­si. Saat vahvis­tuk­sen ilmoit­tau­tu­mis­es­tasi sähkö­pos­titse (mikäli osoite ilmoitet­tu) tai kir­jeitse viimeistään viikon kulut­tua ilmoit­tau­tu­mis­es­ta. Paikat täytetään ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä, osal­lis­tu­jamäärä on rajattu.

   Halu­an ilmoittautua
   Yhteisö­työno­h­jaa­ja & coachkoulutus
   Johtamisen verkkok­oulu­tus esimiehille
   Osal­lis­ta­va ja innos­ta­va johtaminen
   Yhteisö­coach
   Yhteisöhoidon koulu­tus