Muutos ja tunteet

Muutos ja tunteet

Muu­tok­si­in suos­tu­mi­nen ja muut­tumi­nen tun­tu­vat ole­van ihmisille vaikei­ta asioi­ta. Muu­tok­set hor­jut­ta­vat hallinnan­tun­net­ta ja tas­apain­oa. Ne pelot­ta­vat, usein myös ärsyt­tävät. Jatku­vat muu­tok­set väsyt­tävät. Ärsy­tys ja väsymys nou­se­vat...
Haluatko johtaa luottamusta?

Haluatko johtaa luottamusta?

Johtamisen kir­jal­lisu­udessa esi­in­tyy ryh­mässä tapah­tu­va ilmiö, joka val­lit­see ihmis­ten välisessä vuorovaiku­tuk­ses­sa ja suhteis­sa. Tämän ilmiön myön­teis­inä seu­rauksi­na ihmis­ten toim­inta tehos­tuu ja vuorovaiku­tus para­nee. Tätä on...
Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikku­na perus­tuu Yhdys­val­lois­sa 1950-luvul­la luo­tu­un malli­in, joka käsit­telee yksilön vuorovaiku­tuk­seen liit­tyviä tek­i­jöitä neliru­u­tuisen mallin, ikku­nan, avulla. Kyseisiä ruu­tu­ja voidaan käyt­tää kuvaa­maan, mitä ihmi­nen itses­tään tietää...
Esimies – työyhteisön muutosvoima?

Esimies – työyhteisön muutosvoima?

Miten esimiehet pär­jäävät muut­tuvas­sa työelämässä? Aut­ta­vatko van­hat esimi­estyön opit enää eteen­päin? Tarvi­taanko esimiehiä edes enää? Tämän päivän työelämässä on paljon painei­ta, jot­ka kohdis­tu­vat yksiköi­den tai osas­to­jen esimiehi­in mon­elta...
Onnistumisen kulttuuri vaatii uusia tekoja

Onnistumisen kulttuuri vaatii uusia tekoja

”Olemme kas­va­neet Huip­puy­hteisök­si” – Tämä huu­dah­dus tuli erään asi­akkaamme suus­ta. Hän koki, että hei­dän yhteisöstään oli tul­lut huip­puy­hteisö. Miten se oli onnistunut? Onnis­tu­mi­nen ja onnis­tu­misen kult­tuuri voidaan saa­da osak­si yhteisön...
Tuhoaako yksilökeskeisyys yhteisöllisyyden?

Tuhoaako yksilökeskeisyys yhteisöllisyyden?

Kouluk­iusaami­nen, työ­paikkak­iusaami­nen, koulu­am­pumiset ja ter­ror­is­min uhka ovat tulleet entistä suurem­mik­si huole­nai­heik­si. Moni kysyy, mis­tä täl­lainen kehi­tys johtuu. Moni kysyy. Kuvat­tu­jen ilmiöi­den taustal­ta löy­tyy syy-yhteys...