Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia asiakkailleen

Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia asiakkailleen

Koron­akri­isin vaiku­tuk­set hyökkäävät silmillemme lehtien otsikoista: ”Pysy kotona! Etä­työ lisään­tyy – yhteiskun­ta tekee dig­iloikan. Ihmiset karkaa­vat kesämökeille, vaik­ka päämin­is­teri kieltää. Van­huk­set hen­gen­vaaras­sa! Suo­ja­maskikaupoil­la...
Esimies – työyhteisön muutosvoima?

Esimies – työyhteisön muutosvoima?

Miten esimiehet pär­jäävät muut­tuvas­sa työelämässä? Aut­ta­vatko van­hat esimi­estyön opit enää eteen­päin? Tarvi­taanko esimiehiä edes enää? Tämän päivän työelämässä on paljon painei­ta, jot­ka kohdis­tu­vat yksiköi­den tai osas­to­jen esimiehi­in mon­elta...
Yhteisöllisyys on enemmän kuin jäsentensä summa!

Yhteisöllisyys on enemmän kuin jäsentensä summa!

Yhteisöl­lisyy­den kul­makiviä ovat peruste­htävään sitou­tu­mi­nen, avoin vuorovaiku­tus ja yhteinen vas­tu­un otta­mi­nen toimin­nas­ta tur­val­lises­sa ja avoimes­sa ilmapiirissä. Yhteisölli­nen näkökul­ma työy­hteisö­jen toimintaan Mis­tä aloit­taa yhteisölli­nen...