Radiohaastattelu yhteisöhoidon ytimestä

Radiohaastattelu yhteisöhoidon ytimestä

Yle Etelä-Savo kävi kysymässä päi­hdekuntou­tusy­hteisön kuu­lu­misia. Samal­la viivyt­ti­in het­ki yhteisökuntoutuk­sen ydinkysymys­ten äärel­lä. Yhteisöhoito vas­taa asi­akkaiden mon­i­naisi­in tarpeisi­in ja kas­vat­taa inhimil­listä ja taloudel­lista lisäar­voa....
Mitä yhteisöllisyydellä voidaan ratkaista?

Mitä yhteisöllisyydellä voidaan ratkaista?

Olet var­masti kuul­lut, että ajas­samme kysel­lään paljon yhteisöl­lisyy­den perään. Kun sit­ten tiedustelee, että mitä se yhteisöl­lisyys tarkoit­taa, saa kir­javia vas­tauk­sia. Yksi kaipaa kuun­teli­jaa, toinen spar­raa­jaa. Joku ajat­telee sen ole­van yhdessä...