Asiakkaiden kokemukset

Tältä sivul­ta voit lukea asi­akkaidemme koke­muk­sia palvelu­idemme laadusta.

Yhteisöllisyyden hyödyt

Yhteisöhoidon koulu­tuk­ses­sa yhteisöä käytetään apuna yksilön hoidol­lis­ten, kuntoutuk­sel­lis­ten ja kas­vatuk­sel­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamises­sa.
Kat­so vide­ol­ta Toni Nymanin koke­muk­set yhteisökuntoutuksesta!

Päihdenuoresta urheiluvalmentajaksi

Kori­pallo­val­men­ta­ja Toni Nyman ker­too, kuin­ka hänet rakastet­ti­in ehjäk­si. Mikke­li-yhteisön johta­ja Kyl­lik­ki Klemm ker­too, miten onnel­lis­es­ti päät­tyviä tari­noi­ta tehdään. Mikke­li-yhteisön kaik­ki työn­tek­i­jät ovat Huip­puy­hteisöt oy:n kouluttamia.

“Läm­min­henk­i­nen kohtaami­nen on oppimiselle hyvä edellytys.”
“Sain peruste­htävääni eväitä.”
“Olti­in tiivi­isti asian äärel­lä, ja hyvin monipuolisil­la tavoil­la työstet­tyä tietoa tuli runsaasti.”
“On help­po liikkua vähän tun­tem­at­tomil­lakin vesil­lä, kun on luotet­ta­va luot­si mukana (koulut­ta­ja).”
“Olen kiitolli­nen, että saan oppia, että saan uusia mahdollisuuksia.”
“Kiitos, että autoitte min­ua taas jälleen oivaltamaan.”