Ajankohtaista

Täältä voit lukea Huip­puy­hteisö­jen kuulumisia.

Näkökul­mia terapiatyöhön

Jälleen saatavissa, uusintapainos otettu suositusta kirjastamme: Näkökulmia Terapiatyöhön. Kirja tilattavissa kirjakaupastamme!

Lue lisää

Run­saasti kysyt­ty kir­jamme. Jälleen saatavis­sa, uus­in­ta­pain­os ilmestynyt! Teok­ses­sa käsitel­lään niitä teo­ri­an ja käytän­nön kysymyk­siä, joi­ta psykoter­apeu­tit päivit­täisessä työssään kohtaa­vat. Kir­ja poh­jau­tuu kog­ni­ti­ivis-kon­struk­ti­ivisen psykoter­api­an teo­ri­aan ja kir­joit­ta­jat ovat vaa­ti­van eri­ty­is­ta­son psykoter­apeut­te­ja. Sovel­tuu eri­tyis­es­ti mie­len­ter­veysalan ammat­ti­laisille ja opiskelijoille.

Ranta­pal­losta ratkaisuun

Huippuyhteisöt Oy:n asiantuntijoiden kirjoittama teoksen ensimmäinen painos loppuunmyyty! Kirjasta on tilattu toinen painos.

Lue lisää

Joukko Huip­puy­hteisöt Oy:n verkos­ton asiantun­ti­joi­ta käsit­telee teok­sen artikkeleis­sa työelämään, työy­hteisöön, johtamiseen ja työno­h­jauk­seen liit­tyviä aihep­i­ire­jä. Artikkeleis­sa käsitel­lään eri­lai­sista näkökul­mista käsin esimerkik­si luot­ta­mus­ta, työn­tek­i­jä­taito­ja, johtamista, vuorovaiku­tus­ta ja kuor­mi­tus­ta. Artikkelei­den taustal­la hyö­dyn­netään käytän­nön työelämässä muo­dos­tunut­ta ammatil­lista koke­mus­ta ja käytetään elävässä elämässä koh­dat­tu­ja tapaus­es­imerkke­jä. Aihei­ta kul­jet­ta­vat artikkele­ja yhdis­tävät sil­lat sekä Johan Var­ti­aisen runot.

Artikke­likokoel­ma sovel­tuu sekä työno­h­jaa­jien että työy­hteisö­jen ja asiantun­ti­ja- tai esimi­estyötä teke­vien käyttöön.

Olemme nyt Huip­puy­hteisöt Oy

Jyväskylän Koulutuskeskus Oy jää nimenä historiaan ja jatkossa tunnet meidät Huippuyhteisöt Oy:nä.

Lue lisää

Juhlavuotemme kun­ni­ak­si pan­imme muu­tok­sen tuulet puhal­ta­maan ja uud­is­tumme nimeä myöten. Uusi ytimekäs ja kuvaa­va nimemme, Huip­puy­hteisöt Oy, on käytössä jo nyt. Visuaa­li­nen ilmeemme tulee uud­is­tu­maan lop­pu­vuo­den aikana, jol­loin saamme myös upou­udet net­ti­sivut ja sähköpostiosoitteet.

Siihen asti löy­dät mei­dät vielä nyky­isiltä net­ti­sivuil­ta ja enti­sistä sähkö­pos­tiosoit­teista. Ilmoit­telemme muut­tuneista sähköi­sistä yhteystiedoista myöhem­min siis lisää.

Ter­ve­tu­loa van­hat ja uudet asi­akkaat luo­maan kanssamme huippuyhteisöjä!