Ajankohtaista

Täältä voit lukea Huip­puy­hteisö­jen kuu­lu­misia.

Ranta­pal­losta ratkaisu­un

Huippuyhteisöt Oy:n asiantuntijoiden kirjoittama teos julkaistu!

Lue lisää

Joukko Huip­puy­hteisöt Oy:n verkos­ton asiantun­ti­joi­ta käsit­telee teok­sen artikkeleis­sa työelämään, työy­hteisöön, johtamiseen ja työno­h­jauk­seen liit­tyviä aihep­i­ire­jä. Artikkeleis­sa käsitel­lään eri­lai­sista näkökul­mista käsin esimerkik­si luot­ta­mus­ta, työn­tek­i­jä­taito­ja, johtamista, vuorovaiku­tus­ta ja kuor­mi­tus­ta. Artikkelei­den taustal­la hyö­dyn­netään käytän­nön työelämässä muo­dos­tunut­ta ammatil­lista koke­mus­ta ja käytetään elävässä elämässä koh­dat­tu­ja tapaus­es­imerkke­jä. Aihei­ta kul­jet­ta­vat artikkele­ja yhdis­tävät sil­lat sekä Johan Var­ti­aisen runot.

Artikke­likokoel­ma sovel­tuu sekä työno­h­jaa­jien että työy­hteisö­jen ja asiantun­ti­ja- tai esimi­estyötä teke­vien käyt­töön.

Kiitos juh­lasem­i­naari­in osal­lis­tuneille

Kokoonnuimme perjantaina 14.9.2018 Helsinkiin juhlistamaan yrityksemme 40-vuotista taivalta juhlaseminaarin merkeissä.

Lue lisää

Halu­amme kiit­tää lämpimästi kaikkia juh­laan osal­lis­tunei­ta! Kiitos myös sem­i­naaris­sa vierailleille luen­noit­si­joille, Mar­tien Kooy­manille ja Juha Sil­ta­lalle, jot­ka virit­tivät meitä antoisi­in keskustelui­hin tämän päivän yhteisökuntoutuk­ses­ta ja työelämästä.

Tästä on hyvä jatkaa yhteistä taival­ta kohti huip­puy­hteisöjä!

Artikke­likokoel­ma sovel­tuu sekä työno­h­jaa­jien että työy­hteisö­jen ja asiantun­ti­ja- tai esimi­estyötä teke­vien käyt­töön.

Olemme nyt Huip­puy­hteisöt Oy

Jyväskylän Koulutuskeskus Oy jää nimenä historiaan ja jatkossa tunnet meidät Huippuyhteisöt Oy:nä.

Lue lisää

Juhlavuotemme kun­ni­ak­si pan­imme muu­tok­sen tuulet puhal­ta­maan ja uud­is­tumme nimeä myöten. Uusi ytimekäs ja kuvaa­va nimemme, Huip­puy­hteisöt Oy, on käytössä jo nyt. Visuaa­li­nen ilmeemme tulee uud­is­tu­maan lop­pu­vuo­den aikana, jol­loin saamme myös upou­udet net­ti­sivut ja sähkö­pos­tiosoit­teet.

Siihen asti löy­dät mei­dät vielä nyky­isiltä net­ti­sivuil­ta ja enti­sistä sähkö­pos­tiosoit­teista. Ilmoit­telemme muut­tuneista sähköi­sistä yhteystiedoista myöhem­min siis lisää.

Ter­ve­tu­loa van­hat ja uudet asi­akkaat luo­maan kanssamme huip­puy­hteisöjä!